NetEnt | Better Gaming

Kallelse till extra bolagsstämma i NetEnt AB (publ)

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Hapuna Realty håller sina möten regelbundet.

ANMÄLAN M.M.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 9 december 2020 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 16 december 2020 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att förhandsrösten är NetEnt tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att

anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 9

december 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt

förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den

andra bankdagen efter den 9 december 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.netent.com/stamma. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara NetEnt tillhanda senast den 16 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till NetEnt AB, att: Carolina Bruce, Vasagatan 16, 111 20, Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@netent.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Bestämmande av antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter
 7. Fastställande av arvoden åt styrelsen
 8. Val av styrelseledamöter
  1. nyval av styrelseledamot: Martin Carlesund
  2. nyval av styrelseledamot: Jesper von Bahr
  3. nyval av styrelseledamot: Jacob Kaplan
 1. Beslut att avskaffa principerna för utseende av medlemmarna i valberedningen
 2. Beslut att avskaffa riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 (Stämmoordförande)

Till ordförande på stämman föreslås Mathias Hedlund eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2 (Röstlängd)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av NetEnt, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 3 (Justeringsperson)

Till justeringsperson föreslås Jesper von Bahr eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkterna 6-8 (Val av styrelse)

Bolaget har informerats om att Evolution Gaming Group AB (publ) innehar aktier motsvarande mer än 90 procent av aktier och röster i NetEnt och att Evolution föreslår:

 1. att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter,
 2. att Martin Carlesund, Jesper von Bahr och Jacob Kaplan utses till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
 3. att inget styrelsearvode ska utgå.

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i bolaget har valberedningen inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag. Martin Carlesund är verkställande direktör för Evolution. Jesper von Bahr är förvärvschef och Jacob Kaplan ekonomichef i Evolution.

Punkt 9 (Valberedning)

Som en följd av de nya ägarförhållandena i bolaget har bolaget ansökt om avnotering av bolagets B-aktier från Nasdaq Stockholm, med sista dag för handel så snart som möjligt. Bolaget har informerats om att Evolution föreslår att de av årsstämman 2020 antagna principerna för utseende av medlemmarna i bolagets valberedning (valberedningsinstruktion) avskaffas, med verkan från och med tidpunkten för avnoteringen från Nasdaq Stockholm.

Punkt 10 (Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare)

Bolaget har vidare informerats om att Evolution föreslår att de av årsstämman 2020 antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare avskaffas, med verkan från och med tidpunkten för avnoteringen från Nasdaq Stockholm.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till ir@netent.com eller via post till NetEnt AB, att: Carolina Bruce, Vasagatan 16, 111 20, Stockholm, senast den 7 december 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida, senast den 12 december 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor, Vasagatan 16, 111 20, Stockholm.

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 246 458 035, varav 33 660 000 av serie A och 212 798 035 av serie B, motsvarande totalt 549 398 035 röster i bolaget. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 1 000 000 av serie B. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida www.netent.com/stamma.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. NetEnt AB (publ) har org. nr 556532-6443 och säte i Stockholm.

Stockholm i november 2020

NetEnt AB (publ)

Styrelsen