NetEnt | Better Gaming

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för NetEnt. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Den senaste årsstämman ägde rum i Stockholm den 10 maj 2019.

Bolagsstämmor