NetEnt | Better Gaming

Styrelsen

Styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman till slutet av nästa årsstämma. Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter. Styrelsen förvaltar aktieägarnas intressen i företaget genom att fastställa mål och strategi för verksamheten, utvärdera den operativa ledningen, samt säkerställa system för uppföljning och kontroll av fastställda mål. Det är också styrelsens uppgift att se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande samt säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Mellan årsstämmor är styrelsen bolagets högsta beslutande organ. Enligt bolagsordningen ska NetEnts styrelse bestå av tre till nio ledamöter och inga suppleanter. Årsstämman beslutar det exakta antalet ledamöter. Styrelseledamöterna ska ägna NetEnt den tid och omsorg och tillägna sig den kunskap som krävs för att tillvarata bolagets och dess aktieägares intressen.

Utvärderingen av styrelseledamöternas oberoende är grundad på Kodens regler som gäller från 1 februari 2010.