Resultaträkningar
kSEK 2 015 2 014 2 013 2 012 2 011 2 010
Intäkter 1 129 405 850 410 628 961 525 518 426 838 368 170
Övriga intäkter 3 020 1 253 1 785 1 153 780 110
Summa rörelsens intäkter 1 132 425 851 663 630 746 526 671 427 618 368 280
Rörelsens kostnader
Personalkostnader -334 097 -249 698 -193 104 -161 225 -146 547 -98 219
Av- och nedskrivningar -138 285 -128 511 -103 140 -74 257 -45 823 -30 959
Övriga rörelsekostnader -258 432 -211 789 -154 754 -138 132 -105 535 -102 691
Summa rörelsens kostnader -730 814 -589 998 -450 998 -373 614 -297 905 -231 869
Rörelseresultat 401 611 261 665 179 748 153 057 129 713 136 411
Finansiella poster
Finansiella intäkter 13 679 30 334 46 041 6 640 1 270
Finansiella kostnader -9 309 -27 384 -47 835 -7 359 -6 242
Summa finansiella poster 1 675 4 370 2 950 -1 794 -719 -4 972
Resultat före skatt 403 286 266 035 182 698 151 263 128 994 131 439
Skatt på årets resultat -29 294 -22 793 -15 559 -15 121 -13 380 -10 972
Årets resultat 373 992 243 242 167 139 136 142 115 614 120 467
Vinst per aktie före utspädning (SEK) 9,34 6,10 4,23 3,44 2,92 3,05
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) 9,34 6,09 4,21 3,44 2,92 3,05
Antal aktier vid periodens utgång 40 021 810 39 906 816 39 553 716 39 553 716 39 553 716 39 553 716
Genomsnittligt antal aktier 40 021 810 39 669 908 39 553 716 39 553 716 39 553 716 39 553 716
Effektiv skattesats 7,3% 8,6% 8,5% 10,0% 10,4% 8,3%
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 373 992 243 242 167 139 136 142 115 614 120 467
Rapport över resultat och övrigt totalresultat
Poster som kan kommat att återföras till resultatet
Valutadifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter -20 957 16 168 8 328 -4 437 -911 -15 532
Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat - -
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -20 957 16 168 8 328 -4 437 -911 -15 532
Summa totalresultat för året 353 035 259 410 175 467 131 705 114 703 104 935
Föreslagen/genomförd överföring till aktieägare/utdelning per aktie 8,00 5,00 3,00 2,25 2,00 2,00