Resultaträkningar
kSEK 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totala intäkter 1 781 950 1 636 078 1 444 441 1 136 131 851 663 630 746
Rörelsens kostnader
Personalkostnader -535 903 -458 053 -409 014 -334 097 -249 698 -193 104
Av- och nedskrivningar -214 958 -158 019 -138 894 -138 285 -128 511 -103 140
Övriga rörelsekostnader -429 991 -438 370 -371 244 -258 432 -211 789 -154 754
Summa rörelsens kostnader -1 180 853 -1 054 442 -919 152 -730 814 -589 998 -450 998
Rörelseresultat 601 098 581 637 525 289 405 317 261 665 179 748
Finansnetto 21 080 -1 693 9 578 1 675 4 370 2 950
Resultat före skatt 622 178 579 944 534 867 406 992 266 035 182 698
Skatt på årets resultat -44 949 -32 695 -40 250 -29 080 -22 793 -15 559
Årets resultat 577 229 547 248 494 617 377 912 243 242 167 139
Vinst per aktie före utspädning (SEK) (1) 2,40 2,30 2,10 1,56 1,02 0,70
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) (1) 2,40 2,30 2,10 1,56 1,02 0,70
Antal aktier vid periodens utgång (1) 240 130 860 240 130 860 240 130 860 240 130 860 239 440 896 237 322 296
Genomsnittligt antal aktier (1)

240 130 860 240 130 860 240 130 860 240 130 860 238 019 448 237 322 296
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 577 229 552 436 504 412 373 992 243 242 167 139
Rapport över resultat och övrigt totalresultat
Poster som kan kommat att återföras till resultatet
Valutadifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 7 708 17 654 15 345 -20 957 16 168 8 328
Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 7 708 17 654 15 345 -20 957 16 168 8 328
Summa totalresultat för året 584 937 570 090 519 757 353 035 259 410 175 467
Överföring till aktieägare/utdelning per aktie (1) 2,25 2,25 2,25 1,33 0,83 0,50
             
             
(1) Justerat för split 6:1 som skedde i maj 2016