Resultaträkningar
kSEK 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012
Intäkter 1 619 455 1 452 158 1 129 405 850 410 628 961 525 518
Övriga intäkter 5 527 2 943 3 020 1 253 1 785 1 153
Summa rörelsens intäkter 1 624 982 1 455 101 1 132 425 851 663 630 746 526 671
Rörelsens kostnader
Personalkostnader -463 322 -409 014 -334 097 -249 698 -193 104 -161 225
Av- och nedskrivningar -158 019 -138 894 -138 285 -128 511 -103 140 -74 257
Övriga rörelsekostnader -416 543 -371 244 -258 432 -211 789 -154 754 -138 132
Summa rörelsens kostnader -1 037 884 -919 152 -730 814 -589 998 -450 998 -373 614
Rörelseresultat 587 098 535 949 401 611 261 665 179 748 153 057
Finansiella poster
Finansiella intäkter 18 882 35 739 14 100 13 679 30 334 46 041
Finansiella kostnader -20 575 -26 161 -12 425 -9 309 -27 384 -47 835
Summa finansiella poster -1 693 9 578 1 675 4 370 2 950 -1 794
Resultat före skatt 585 404 545 527 403 286 266 035 182 698 151 263
Skatt på årets resultat -32 969 -41 115 -29 294 -22 793 -15 559 -15 121
Årets resultat 552 435 504 412 373 992 243 242 167 139 136 142
Vinst per aktie före utspädning (SEK) (1) 2,30 2,10 1,56 1,02 0,70 0,57
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) (1) 2,30 2,10 1,56 1,02 0,70 0,57
Antal aktier vid periodens utgång (1) 240 130 860 240 130 860 240 130 860 239 440 896 237 322 296 237 322 296
Genomsnittligt antal aktier (1)

240 130 860 240 130 860 240 130 860 238 019 448 237 322 296 237 322 296
Effektiv skattesats 7,5% 7,3% 8,6% 8,5% 10,0%
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 552 436 504 412 373 992 243 242 167 139 136 142
Rapport över resultat och övrigt totalresultat
Poster som kan kommat att återföras till resultatet
Valutadifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 17 654 15 345 -20 957 16 168 8 328 -4 437
Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat -
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 17 654 15 345 -20 957 16 168 8 328 -4 437
Summa totalresultat för året 570 090 519 757 353 035 259 410 175 467 131 705
Föreslagen/genomförd överföring till aktieägare/utdelning per aktie (1) 2,25 2,25 1,33 0,83 0,50 0,38
             
             
(1) Justerat för split 6:1 som skedde i maj 2016