NetEnt | Better Gaming

Intern kontroll

NetEnts kontrollsystem har utformats för att säkerställa korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering och redovisning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder samt övriga krav på noterade bolag. Med intern kontroll avses den process som påverkas av styrelsen, företagsledningen och annan personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att företagets mål uppnås med avseende på följande:

  • ändamålsenlig och effektiv verksamhet
  • tillförlitlig finansiell rapportering
  • efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

NetEnt tillämpar det etablerade ramverket för intern kontroll utgiven av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Detta ramverk omfattar fem huvudområden; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, uppföljning/förbättring samt kommunikation.

Styrelsen har definierat riktlinjerna för ovanstående arbete gällande roller, ansvar och de processer som är väsentliga för att upprätthålla en god intern kontroll. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en process som involverar styrelse, koncernledning och personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om tillförlitligheten i den externa rapporteringen.

I dokument nedan finns en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad hos NetEnt. Den interna kontrollen är organiserad i enlighet med de riktlinjer för intern kontroll som antagits av styrelsen.