NetEnt | Better Gaming

Bolagsstyrning

NetEnt AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. NetEnt tillämpar därmed Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och som noterat bolag Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). NetEnt strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva processer för att all verksamhet ska skapa långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta innebär att upprätthålla en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll och riskhantering samt transparent intern och extern rapportering. Inga väsentliga förändringar har skett i bolagsstyrningen jämfört med föregående år.

Bolagsstyrning graf

Viktiga externa regelverk:

  • Svensk aktiebolagslag
  • Årsredovisningslagen
  • Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
  • Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Viktiga interna regelverk:

  • Bolagsordning
  • Styrelsens arbetsordning
  • Informationssäkerhetspolicy, finanspolicy, ekonomihandbok m.fl.
  • Policy/förbud mot mutor, penningtvätt m.m.
  • Processer för internkontroll och riskhantering
  • IR- och insiderpolicy