NetEnt | Better Gaming

Ersättningar

Optionsprogram 2015-2018

Årsstämman den 29 april 2015 beslutade att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom NetEnt-koncernen. Sammanlagt antal utestående teckningsoptioner är 922 050, med rätt att teckna lika många nya aktier i NetEnt AB. Lösenpriset för aktierna är 71,07 kronor och teckning av aktier kan ske under perioden 1 augusti till 1 oktober 2018.

Optionsprogram 2016-2019

Årsstämman den 21 april 2016 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till samtliga anställda inom NetEnt-koncernen. Sammanlagt antal utestående teckningsoptioner är 1 391 780, med rätt att teckna lika många nya aktier i NetEnt AB. Lösenpriset för optionerna fastställdes till 109,70 kronor och teckning av aktier kan ske under perioden 1 augusti till 1 oktober 2019.

Optionsprogram 2017-2020

Årsstämman den 21 april 2017 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till samtliga anställda inom NetEnt-koncernen. Sammanlagt emitterades 702 000 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många nya aktier i NetEnt AB. Teckningsoptionerna emitterades till marknadspriset 5,05 kronor per option (optionspremie) enligt värdering utförd av Ernst & Young. Lösenpriset för optionerna fastställdes till 92,40 kronor och teckning av aktier kan ske under perioden 1 augusti till 1 oktober 2020.