NetEnt | Better Gaming

Styrelseutskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ansvarar för att övervaka och kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Med avseende på den finansiella rapporteringen övervakar revisionsutskottet effektiviteten
i bolagets interna kontroll och riskhantering. Utskottet håller sig informerat om översiktlig granskning av delårsrapporter, revision av års- och koncernredovisning, granskar och övervakar
revisorns opartiskhet och självständighet samt utvärderar de tjänster som revisorn tillhandahåller bolaget, särskilt om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet svarar även för styrelsens löpande kommunikation med bolagets revisorer, fastställer riktlinjer för vilka tjänster som får upphandlas av revisorerna utöver revision, utvärdering av revisionsinsatsen, biträde till valberedningen vid framtagande av förslag till revisor samt arvodering av revisionsuppdraget.

Vidare har utskottet fastställt en årsplan för sitt arbete, samt uppdaterat riskanalysen för verksamheten med särskilt fokus på finansiell rapportering och koppling till intern kontroll. Utskottet har också godkänt revisorns revisionsplan, tagit del av och utvärderat revisorns granskning, utvärderat den interna kontrollen och det förändringsarbete som utförs av bolaget i det avseendet. Under året har en internrevision utförts av EY utifrån en tidigare riskanalys. Internrevisionen gjordes genom kontroll av befintliga interna processer med syfte att säkerställa den finansiella rapporteringen. Därutöver har utskottet behandlat finanspolicyn, ekonomihandboken och andra policyer samt redovisningsfrågor, inklusive hållbarhetsrapportering.

Revisionsutskottet sammanträdde fem gånger under året och revisorn deltog i samtliga möten.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ansvarar för frågor som gäller ledande befattningshavares ersättningar och förmåner, inklusive verkställande direktörens samt principiella frågor för samtliga ledande
befattningshavare. Styrelsen fastställer riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras för och godkänns av årsstämman. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följs upp och utvärderas årligen, liksom pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för företagsledningen. Den gällande ersättningspolicyn finns bilagd
till protokollet från årsstämman, vilket finns tillgängligt på webbplatsen. Ersättningsutskottet består av samtliga åtta styrelseledamöter. Styrelsens ordförande är utskottets ordförande. Samtliga
ledamöter var oberoende i förhållande till bolaget utom Pontus Lindwall eftersom han är styrelseordförande i Betsson AB, en kund till NetEnt. Pontus Lindwall deltog dock inte i några beslut
där han kan anses ha varit jävig.

Ersättningsutskottet sammanträdde en gång under 2016.