NetEnt | Better Gaming

Styrelseutskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska, utan någon inverkan i övrigt på styrelsens uppgifter och ansvarsområden: (a) övervaka bolagets finansiella rapportering; (b) utifrån den finansiella rapporteringen, övervaka bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering; (c) hålla sig informerat om den översiktliga granskningen av delårsrapporter, revisionen av årsredovisningen;
(d) granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet med särskilt fokus på om revisorn tillhanda-håller andra tjänster än revision till bolaget; och (e) bistå vid utarbetande av förslag till bolagsstämmans beslut avseende revisor.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att förbereda frågor avseende ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare åt styrelsen. Styrelsen fastställer riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som presenteras för och godkänns av årsstämman. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följs upp och utvärderas årligen, liksom  pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för företagsledningen. De gällande riktlinjerna om ersättning till ledande befattningshavare finns bilagda till protokollet från årsstämman, vilket finns tillgängligt på webbplatsen. Under 2018 bestod ersättningsutskottet av samtliga styrelseledamöter, förutom Maria Hedengren, och styrelseordförande var även utskottets ordförande. Maria Hedengren ingår inte i ersättningsutskottet eftersom hon ej är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, då hon var NetEnts finansdirektör 2011—2016. Ersättningsutskottet sammanträdde en gång under 2018.