NetEnt | Better Gaming

Årsstämma i NetEnt AB (publ) den 25 april 2018

Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma onsdagen den 25 april 2018 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaper och utdelning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att utdelning ej ska utgå för räkenskapsåret 2017. Se dock beslutet om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande nedan.

Styrelse
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade om omval av Fredrik Erbing, Peter Hamberg, Pontus Lindwall, Michael Knutsson, Maria Redin, Jenny Rosberg och Maria Hedengren. Fredrik Erbing valdes till ny ordförande för styrelsen. Vigo Carlund avböjde omval. Arvode beslutades utgå med 710 000 kronor till ordföranden och 305 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget och att arvode därutöver ska utgå med 110 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet med 35 000 kronor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutade årsstämman att styrelsen ges mandat att om den så önskar, få utse en vice ordförande med extra arvodering om 150 000 kronor per år.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska, efter samråd med de per den 31 augusti 2018 största aktieägarna i bolaget, bildas under oktober 2018 för en mandattid från det att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2018 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen ska därutöver bestå av tre ledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande, innebärande en värdeöverföring till aktieägarna om 2,25 kronor per aktie. Styrelsen beslutade på efterföljande konstituerande styrelsemöte att, enligt bolagsstämmans bemyndigande, fastställa avstämningsdagen för uppdelning av bolagets aktier till den 9 maj 2018 och avstämningsdagen för indragning av inlösenaktierna till den 29 maj 2018.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Fullständiga besluten
Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Därutöver finns en särskild informationsbroschyr rörande uppdelningen av aktier och automatiska inlösenförfarandet tillgängligt på hemsidan www.netent.com/stamma.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Therese Hillman, tf VD NetEnt AB (publ)
Tel 08 – 57 85 45 00
therese.hillman@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 klockan 18.30.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ), är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 000 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar, New Jersey och på Malta. www.netent.com