NetEnt | Better Gaming

Årsstämma Net Entertainment

Vid Net Entertainment NE ABs årsstämma onsdagen den 14 april 2010 beslutades
följande.

Fastställande av räkenskaper och utdelning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att utdelning
ej ska utgå för räkenskapsåret 2009. Se dock beslutet om uppdelning av aktier
och automatiskt inlösenförfarande nedan.

Styrelse
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2009. Årsstämman omvalde Rolf Blom, Vigo Carlund, Fredrik
Erbing, Niclas Eriksson, Mikael Gottschlich och Peter Hamberg. Rolf Blom valdes
till ordförande för styrelsen. Arvode beslutades utgå med 650 000 kronor till
ordföranden, varav 100 000 kronor för styrelseuppdrag i utländska dotterbolag,
och 220 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som
inte är anställda i bolaget och att arvode därutöver ska utgå med 50 000 kronor
till ordföranden i revisionsutskottet samt att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning
bestående av en representant för envar av de tre största aktieägarna per den 31
augusti 2010 som tillsammans med styrelsens ordförande ska vara ledamöter av
valberedningen inför årsstämman 2011. Representanterna ska utses och
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om uppdelning av aktier
och automatiskt inlösenförfarande, innebärande en värdeöverföring till
aktieägarna om 2,00 kronor per aktie. Styrelsen beslutade på efterföljande
konstituerande styrelsemöte att, enligt bolagsstämmans bemyndigande, fastställa
avstämningsdagen för uppdelning av bolagets aktier till den 22 april 2010 och
avstämningsdagen för indragning av inlösenaktierna till den 12 maj 2010.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna
aktier.
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för
styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för
styrelsen att besluta om nyemission.

Fullständiga besluten
Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom
kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Därutöver finns en särskild
informationsbroschyr rörande uppdelningen av aktier och automatiska
inlösenförfarandet tillgängligt på hemsidan www.netent.com/inlosen.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, Finansdirektör Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
bertil.jungmar@netent.com

Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer.
Kärnprodukten CasinoModule™ är en komplett spelplattform som består av
högkvalitativa spel och ett kraftfullt administrationsverktyg. Användarna får
en anpassad systemlösning som är lätt att integrera, vilket minimerar tiden
mellan installation och användning samt ökar kostnadseffektiviteten i drift.
Net Entertainment är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (NET-B). Mer information
om Net Entertainment finns på www.netent.com.