NetEnt | Better Gaming

Årsstämma Net Entertainment

Vid Net Entertainment NE ABs årsstämma onsdagen den 29 april 2009 beslutades
följande.

Fastställande av räkenskaper och utdelning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att utdelning
ej ska utgå för räkenskapsåret 2008. Se dock beslutet om uppdelning av aktier
och automatiskt inlösenförfarande nedan.

Styrelse
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2008. Årsstämman omvalde Rolf Blom, Vigo Carlund, Fredrik
Erbing, Niclas Eriksson och Mikael Gottschlich samt nyvalde Peter Hamberg som
ordinarie styrelseledamot. Rolf Blom valdes till ordförande för styrelsen.
Arvode beslutades utgå med 500 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor
till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda
i bolaget och att inget arvode för kommittéarbete ska utgå samt att arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning
bestående av en representant för envar av de tre största aktieägarna per den 31
augusti 2009 som tillsammans med styrelsens ordförande ska vara ledamöter av
valberedningen inför årsstämman 2010. Representanterna ska utses och
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna
aktier.
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för
styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om uppdelning av aktier
och automatiskt inlösenförfarande, innebärande en värdeöverföring till
aktieägarna om 1,25 kronor per aktie. Styrelsen beslutade på efterföljande
konstituerande styrelsemöte att, enligt bolagsstämmans bemyndigande, fastställa
avstämningsdagen för uppdelning av bolagets aktier till den 8 maj 2009 och
avstämningsdagen för indragning av inlösenaktierna till den 29 maj 2009.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för
styrelsen att besluta om nyemission.

Beslut om införande av incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av
incitamentsprogram.

Ändringar i bolagsordning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar i
Bolagsordningen, inklusive ändring villkorad av ändring i aktiebolagslagen
(2005:551).

Fullständiga besluten
Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom
kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Därutöver finns en särskild
informationsbroschyr rörande uppdelningen av aktier och automatiska
inlösenförfarandet tillgängligt på hemsidan www.netent.com/inlosen.

Om Net Entertainment
Net Entertainment utvecklar digitalt distribuerade system för spel på Internet.
Kärnprodukten, CasinoModule™, är en komplett spelplattform omfattande ett stort
antal browserbaserade spel samt ett kraftfullt administrationsverktyg. Kunderna
erbjuds en kundanpassad systemlösning som genom enkla insatser integreras med
den befintliga siten. Net Entertainment licensierar CasinoModule™ på
royaltybasis vilken bestäms av de intäkter produkten genererar. Net
Entertainment är listade på NASDAQ OMX Stockholm (NET-B). Mer information om
Net Entertainment finns på www.netent.com.

För mer information, kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment AB; tel 08-55 69 67 05
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, CFO Net Entertainment AB; tel 08-50 59 67 96
bertil.jungmar@netent.com