NetEnt | Better Gaming

Bokslutskommuniké 2012 – Kvartalsrapport oktober – december 2012

Citat från VD, Per Eriksson

Net Entertainment nådde återigen nytt intäktsrekord under kvartalet. Jag är
mycket stolt över vad bolaget har åstadkommit under året, bland annat lanserade
vi Live Casino, tecknade avtal med flera Tier 1-kunder och lanserade slotspel
på den italienska marknaden. Vi kommer att fortsätta göra betydande satsningar
i system, produkter och organisationen. Utväxling i form av ökad
rörelsemarginal från de satsningar som bolaget gjort under 2012, och som
fortsätter under 2013, förväntas bli synliga först mot fjärde kvartalet 2013
och därefter.

Fjärde kvartalet 2012

— Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 19,5 % till 144,7 (121,1) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 37,2 (42,2) MSEK
— Rörelsemarginalen var 25,7 (34,9) %
— Resultat efter skatt uppgick till 31,1 (36,6) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 0,79 (0,93) SEK före och efter utspädning
— Fem licensavtal med nya kunder tecknades, två nya kunders kasinon
driftsattes

Helåret 2012

— Intäkterna för helåret ökade med 23,2 % till 526,7 (427,6) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 153,1 (129,7) MSEK
— Rörelsemarginalen var 29,1 (30,3)%
— Resultat efter skatt uppgick till 133,3 (115,6) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 3,37 (2,92) SEK före och efter utspädning
— 16 licensavtal med nya kunder tecknades, 13 nya kunders kasinon driftsattes
— Föreslagen överföring till aktieägare är 2,25 (2,00) SEK per aktie

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

— Avtal tecknades med Paddy Power. Boylesports och Paddy Power driftsattes
— Net Entertainment lanserade slotspel på den Italienska marknaden
— Live Casino lanserades med två betakunder
— Skatteverket beslutade att påföra Net Entertainment tillkommande skatter om
totalt 92,1 MSEK. Net Entertainment anser att Skatteverkets uppfattning
saknar grund och kommer att överklaga beslutet

Kommentarer från Per Eriksson, VD och Koncernchef

Net Entertainment nådde återigen ett nytt intäktsrekord under fjärde kvartalet
och jag är mycket stolt över vad bolaget har åstadkommit under 2012. Intäkterna
ökade med 19,5 procent (25,9 procent i euro) under fjärde kvartalet och
aktiviteten hos bolagets kunder slog också nya rekord med 3,6 miljarder
speltransaktioner, motsvarande en ökning om cirka 38 procent jämfört med
föregående år. Det fjärde kvartalet är generellt det starkaste under en
årscykel och intäkterna påverkades även positivt av jackpotspelet Mega Fortune
som slog nytt världsrekord med en jackpot om 17,8 MEUR.

Rörelsemarginalen var trots detta lägre i fjärde kvartalet jämfört med tidigare
kvartal vilket är ett naturligt resultat av de betydande satsningar bolaget gör
inför framtiden inom organisationen, nya produkter och marknader samtidigt som
flera initiativ, till exempel Live Casino och Storbritannien, ännu befinner sig
i ett mycket tidigt skede.

Ur ett operativt perspektiv var det fjärde kvartalet en milstolpe då flera av
bolagets hittills största projekt skulle färdigställas och driftsättas hos våra
kunder. Ett av de största projekten var Live Casino där betatest startade med
två betakunder under november. Initialt erbjuds roulett men utvecklingen av
blackjack är i full gång och planeras vara färdigt runt mitten av 2013. Bolaget
har hittills tecknat elva avtal för leverans av Net Entertainments Live Casino
och driftsättning förväntas ske successivt under året. Ett annat exempel på
större projekt var den slutliga certifieringen på den danska marknaden.

Mobilspel har visat sig vara en framgångsrik satsning och efterfrågan på
marknaden är fortsatt stor. I genomsnitt ökade bruttospelsöverskottet för
mobilspel med cirka 37 procent per månad under 2012, dock från låga nivåer då
endast tio spel lanserats hittills.Vid slutet av 2013 beräknas antalet
mobilkunder uppgå till cirka 40 stycken.

Net Entertainment har en stark position på marknaden, framförallt i Europa där
marknadsandelen ökade från 22 procent år 2011 till 27 procent 2012 trots att
Net Entertainment endast skrapat på ytan avseende marknadspenetrationen i
Storbritannien där bolaget idag har en låg marknadsandel. Två nya Tier 1-kunder
driftsattes under fjärde kvartalet, Boylesports och Paddy Power Games som båda
är stora i Storbritannien. Under januari 2013 tecknade vi även avtal med 888,
också det en Tier 1-kund med fokus på Storbritannien.

Reglering är något vi lägger stort fokus på och diskussionerna fortsätter
avseende reglering i ett flertal länder i Europa. Net Entertainment har
hittills anpassat bolagets plattform och spel till Italien och Danmark som
reglerats och övervakar noggrant potentialen på andra marknader som är i färd
att regleras. Vi bedömer att regleringar skapar möjligheter för ökade volymer
för Net Entertainment då våra kunder når fler spelare. Samtidigt innebär det
utmaningar för mindre aktörer att etablera sig på grund av de stora
investeringar som krävs i respektive land, vilket gynnar Net Entertainment som
har både den kunskap och finansiella styrka som krävs. Bolaget bedömer varje
nyreglerad marknad för sig baserat på myndigheters krav och kommersiell
marknadspotential.

2013 kommer bli ett intensivt år. Vi kommer att fortsätta göra betydande
investeringar i system, produkter och organisationen. Försäljningsaktiviteterna
kommer fortsätta att riktas mot aktörer i Storbritannien men även mot
befintliga kunder avseende mobilspel och Live Casino. Jag ser fram emot nya
utmaningar och möjligheter under 2013.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Om Net Entertainment
Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.