NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – juni 2012

Intäkterna nådde högsta nivån hittills

Andra kvartalet 2012

— Intäkterna för andra kvartalet ökade med 32,2 % till 132,0 (99,9) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 39,6 (27,2) MSEK
— Rörelsemarginalen var 30,0 (27,2) %
— Resultat efter skatt uppgick till 36,7 (25,1) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 0,93 (0,64) SEK före och efter utspädning
— Fem nya licensavtal tecknades och fyra nya kunders kasinon driftsattes

Första halvåret 2012

— Intäkterna för första halvåret ökade med 33,0% till 259,5 (195,1) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 79,7 (53,5) MSEK
— Rörelsemarginalen var 30,7 (27,4) %
— Resultat efter skatt uppgick till 71,4 (48,0) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 1,80 (1,21) SEK före och efter utspädning
— Tio nya licensavtal tecknades och åtta nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Intäkterna ökade med 32 procent för andra kvartalet 2012 jämfört med andra
kvartalet 2011. Ökningen kan huvudsakligen härledas från ökade volymer vilka
primärt drivs av att befintliga kunder växer samt att bolaget tecknar avtal med
nya kunder. Setup-avgifter bidrog också positivt till intäktsökningen i
kvartalet.

Den Italienska marknaden fortsatte att bidra positivt till bolagets intäkter
under andra kvartalet. Italienska spelmyndigheten AAMS har meddelat att
spelautomater (slots) på internet kommer att tillåtas i Italien från och med
december 2012.

Antalet speltransaktioner uppgick under andra kvartalet till 2,9 miljarder
vilket är en minskning med cirka 3 procent jämfört med föregående kvartal.
Minskningen är ett resultat av säsongsvariationer då traditionellt
sommarmånaderna har lägre aktivitetsnivå samt att transaktionsnivåerna avseende
två spel som genererade exceptionellt många transaktioner i första kvartalet nu
normaliserats. Samtidigt ökade den genomsnittliga insatsen under kvartalet
vilket påverkade intäkterna positivt. Speltransaktionerna ökade med cirka 53
procent jämfört med samma period 2011.

Under andra kvartalet tecknade Net Entertainment avtal med fem nya kunder. Två
avtal tecknades även med befintliga kunder för den danska marknaden samt även
ett avtal för Italien.

Under andra kvartalet fortsatte vidareutveckling av mobilplattformen till att
även vara kompatibel med Android-enheter. Detta arbete har fortlöpt väl och två
kunder har initialt driftsatts för leverens av NetEnt Touch™ via
Android-enheter.

Under andra kvartalet driftsattes bwin.it för leverens av Net Entertainments
kasino i Italien.

Kommentarer från Per Eriksson, VD och koncernchef

Net Entertainment fortsatte visa god utveckling under andra kvartalet,
intäkterna ökade med 32,2 procent och rörelseresultatet ökade med 46,0 procent
jämfört med samma period föregående år. Ökade volymer hos befintliga kunder låg
till grund för intäktsökningen i kombination med setup-avgifter från fem nya
kundavtal, försäljning av mobilspel och avtal med befintliga kunder på
reglerade marknader.

För att ge bolaget ytterligare förutsättningar att agera snabbt och effektivt
på en dynamisk marknad har en omorganisation genomförts under andra kvartalet.
Förändringen syftade främst till att effektivisera beslutsvägar genom en
plattare organisatorisk hierarki och innebar att vissa chefsroller togs bort,
däribland CTO. Omorganisationen har medfört engångskostnader om 2,5 MSEK i
andra kvartalet.

För närvarande pågår flera strategiska utvecklingsprojekt i Net Entertainment,
såsom Live Casino, etablering i Storbritannien och etablering på reglerade
marknader. Dessa projekt har ännu inte börjat generera nya intäkter till
bolaget, eller inte nått sin fulla potential som t ex i Italien, men förväntas
generera signifikant värde för Net Entertainment på sikt. I takt med att
projekten färdigställs kommer investeringarna i vissa fall mattas av medan
andra projekt kommer kräva fortsatt vidareutveckling för bibehållen
konkurrenskraft. Samtidigt kommer Net Entertainment fortsätta investera då nya
möjligheter öppnar sig och vi bedömer att investeringarna framgent kommer att
utvecklas ungefär i linje med nuvarande nivåer med undantag för eventuella
säsongsvariationer åtminstone under resten av 2012. I takt med att bolaget
växer och olika myndigheter ställer krav på bolagets produkter och verksamhet i
samband med reglering kvarstår också behovet att vidareutveckla Net
Entertainments processer, system och organisation och vi förutser för
närvarande ingen avmattning i rekryteringsbehovet i bolaget som helhet. Utöver
detta har vi inlett rekrytering av studiopersonal avseende Live Casino där ett
antal personer kommer påbörja sin anställning under tredje och fjärde
kvartalet.

Lanseringen av mobilspel har varit framgångsrik och vi ser en kraftig tillväxt
inom detta område, dock från låga nivåer då det lanserades först i december
2011. Intresset är stort på marknaden och totalt har bolaget tecknat 17
kundavtal sedan lanseringen, varav elva är driftsatta. Under kvartalet forsatte
även utvecklingen av plattformen för mobila spel för android-enheter som
hittills har driftsatts hos två kunder.

Även den italienska marknaden fortsätter prestera positivt och den italienska
spelmyndigheten AAMS har meddelat att spelautomater på Internet kommer tillåtas
i Italien från och med december 2012. Net Entertainment kommer till en början
att lansera ett urval av slotspel då marknaden öppnas.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel: 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Om Net Entertainment
Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.