NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – mars 2011

Spelaktiviteten fortsätter öka

Första kvartalet 2011

– Intäkterna för första kvartalet ökade med 8,3 % till 95,2 (87,9) MSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 26,3 (35,7) MSEK

– Rörelsemarginalen var 27,6 (40,7) %

– Resultat efter skatt uppgick till 22,9 (31,0) MSEK

– Vinst per aktie uppgick till 0,58 (0,78) SEK före och efter utspädning

– Ett nytt licensavtal tecknades och två nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under första kvartalet

Intäktstillväxten för första kvartalet var, rensat för valutaeffekter, 21,3
procent jämfört med första kvartalet 2010. Förstärkningen av den svenska
valutan har motverkat intäktsökningen i SEK.

Antalet speltransaktioner uppgick under första kvartalet till 1,9 miljarder
vilket är en ökning med 6 procent jämfört med föregående kvartal och 32 procent
jämfört med samma period 2010.

Net Entertainment inledde under 2010 strategiska satsningar inom hela
verksamheten. Satsningarna är nödvändiga för att stärka leveranskapaciteten i
takt med att bolaget växer, marknaden mognar och kunderna blir allt fler och
större. Dessutom ställer omregleringen av onlinemarknaden omfattande krav som
måste mötas men samtidigt skapar det stora affärsmöjligheter. Under fjärde
kvartalet 2010 initierades arbetet med att utveckla spel och en systemlösning
för mobila terminaler, en marknad som spås snabb tillväxt och är ett viktigt
led i Net Entertainments expansionsstrategi.

Kommentarer från Johan Öhman, VD
Каталог анкет классных индивидуалок по городу Москва
Intäktsökningen uppgick under första kvartalet till 8 procent jämfört med samma
period ett år tidigare. Rensat för valutaeffekter ökade intäkterna med 21
procent. Exklusive Frankrike, som i juni 2010 introducerade en reglering som
exkluderar kasinospel och därmed påverkade vissa av våra licenstagare negativt,
ökade intäkterna med 20 procent mätt i SEK. Spelaktiviteten mätt i antalet
spelrundor ökade med 32 procent vilket är en indikation på den långsiktiga
utvecklingen av industrin och vårt företag.

Datum för driftsättning av onlinekasino i Italien är fortsatt oklart och kan
bli ytterligare försenat. Det är troligt att det skjuts in i andra halvåret
2011. Då det inte finns några klara besked från den italienska spelmyndigheten
(AAMS) kan vi idag endast spekulera kring startdaum. Vi är fortsatt positiva
avseende det förväntade utfallet från den Italienska marknaden. Arbetet
relaterat till integrationen och de certifieringarna har fortlöpt väl och
närmar sig slutskedet.

Våra ansträngningar att fasa ut svenska konsulter och ersätta dessa med
anställda har varit framgångsrika vilket resulterat i positiva effekter på
företaget. De strategiska initiativen fortlöper väl trots att vi som ett
resultat av förseningar i Italien beslutat att sänka den organisatoriska
tillväxttakten. Trots detta kommer vår lönsamhet påverkas fram till dess att
intäkter börjar genereras från Italien.

Under de närmaste månaderna lanseras platinumspelen Robin Hood samt
Frankenstein (vårt första ”branded game”). Dessa spel förväntas tas emot väl av
spelarna och ha en positiv effekt på vår royalty framgent. Ytterligare
platinumspel befinner sig i olika faser i utvecklingen.

Vi arbetar med flera intressanta försäljningsmöjligheter som vi hoppas ska
kunna materialiseras under de kommande månaderna. Givet ett positivt utfall
kommer dessa ytterligare stärka Net Entertainments position på marknaden som en
ledande leverantör.

Långsiktigt är utsikterna för bolaget positiva men kortsiktigt kommer vi att se
fortsatta effekter av de investeringar som genomförs för att stärka bolagets
position vilket inkluderar regulatoriska anpassningar för Italien.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Johan Öhman, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

Om Net Entertainment
Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.