NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – september 2012

Strategiska projekt bäddar för positiv framtid

Tredje kvartalet 2012

— Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 9,9 % till 122,5 (111,4) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 36,1 (34,0) MSEK
— Rörelsemarginalen var 29,5 (30,5) %
— Resultat efter skatt uppgick till 30,8 (31,0) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 0,78 (0,78) SEK före och efter utspädning
— Ett nytt licensavtal tecknades och fem nya kunders kasinon driftsattes

Niomånadersperioden 2012

— Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 24,6 % till 382,0 (306,5) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 115,8 (87,5) MSEK
— Rörelsemarginalen var 30,3 (28,5) %
— Resultat efter skatt uppgick till 102,2 (79,0) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 2,58 (2,00) SEK före och efter utspädning
— Elva nya licensavtal tecknades och elva nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Intäkterna ökade med 9,9 procent för tredje kvartalet 2012 jämfört med tredje
kvartalet 2011. Motsvarande tillväxt räknat i Euro var 19,7 procent. Ökningen
kan huvudsakligen härledas från ökade volymer vilka primärt drivs av att
befintliga kunder växer samt att bolaget tecknar avtal med nya kunder.

Net Entertainments intäkter påverkas av den svenska valutans utveckling i
relation till andra valutor, främst euron. En dominerande andel av intäkterna
faktureras i Euro. Samtliga intäkter redovisas därefter i euro som sedan
omräknas till svenska kronor för koncernens rapportering. Sedan utgången av
föregående kvartal har kronan stärkts signifikant mot euron vilket har påverkat
Net Entertainments intäkter negativt i tredje kvartalet 2012.

Under kvartalet tecknades två avtal för betatest avseende Live Casino som
förväntas driftsättas under fjärde kvartalet 2012.

Antalet speltransaktioner uppgick under tredje kvartalet till 2,8 miljarder
vilket är en minskning med cirka 3 procent jämfört med föregående kvartal.
Minskningen är primärt ett resultat av säsongsvariationer då traditionellt
sommarmånaderna har lägre aktivitetsnivå samt ett resultat av de olympiska
spelen, vilket har inneburit att bolagets kunder, operatörerna, fokuserat sina
marknadsföringsinsatser mot vadslagning på sport under perioden då de olympiska
spelen pågick. Speltransaktionerna ökade med cirka 27 procent jämfört med samma
period 2011.

Kommentarer från Per Eriksson, VD och Koncernchef

Tredje kvartalet har varit ett händelserikt kvartal präglat av stort fokus på
större strategiska utvecklingsprojekt såsom Live Casino, etablering i
Storbritannien och förberedelser för slotspel i Italien, vilka förväntas kunna
färdigställas under fjärde kvartalet. Dessa projekt beräknas successivt börja
generera märkbara intäkter under första och andra kvartalet 2013.

Intäkterna påverkades av valutakurseffekter under tredje kvartalet då kronan
stärktes med cirka åtta procent jämfört med motsvarande kvartal 2011. Detta
gjorde att intäkterna ökade med cirka 10 procent i SEK men 20 procent i euro
jämfört med motsvarande period 2011. Dessutom påverkades kasinoaktiviteten hos
flera av bolagets kunder negativt på grund av sommarmånaderna i kombination med
de olympiska spelen då flera av våra kunder fokuserade sina
marknadsföringsinsatser på vadslagning istället för kasino.

Vi ser ett stort intresse för bolagets Live Casino-produkt och initialt har
avtal tecknats för betatest med två kunder. Utöver detta pågår diskussioner med
flera stora operatörer avseende Live Casino. Initialt kommer Net Entertainment
erbjuda roulette och rekrytering av studiopersonal inleddes under tredje
kvartalet vilket kommer att fortsätta i takt med att Live Casino växer och nya
speltyper adderas.

Diskussionerna med operatörer i Storbritannien fortlöper och intresset för Net
Entertainments spelportfölj är stort. Beroende på vilka kunder i Storbritannien
som bolaget kontrakterar kan ytterligare utvecklingsarbete komma att krävas.

Vi fortsätter att se goda tillväxttal i Italien och likaså för Net
Entertainments mobilsatsning som växer kraftigt. Med de nya produkter och spel
som nu färdigställs och driftsätts hos våra kunder i kombination med flera
intressanta affärsmöjligheter, främst i Storbritannien, är utsikterna mycket
goda för bolaget. Kortsiktigt kommer vi fortsätta att se effekter på
kostnadsnivåerna av de nödvändiga satsningarna inom organisation, systemstöd
och produktutveckling som sker för att stärka bolagets position ytterligare
inför framtiden och på längre sikt beräknas skalbarheten i bolagets
affärsmodell bli tydligare.

Framtidsutsikter

Fjärde kvartalet liksom även första kvartalet under en årscykel innebär normalt
en högre kostnadsnivå med anledning av lägre semesterfrånvaro och hög aktivitet
inom såväl utvecklingsprojekt liksom andra områden. Som ett led i att
effektivisera bolagets processer och systemstöd har Net Entertainment inlett en
förstudie av ett nytt ERP-system under fjärde kvartalet. Fjärde kvartalet och
första kvartalet är också aktiva perioder inom exempelvis marknadsföring. Den
höga aktivitetsnivån leder också till fortsatt behov av att rekrytera fler
personer och att anlita konsulter.

Sammantaget befinner sig Net Entertainment således fortfarande i en
utvecklingsintensiv och expansiv fas där full utväxling på dessa initiativ i
form av intäktsökning inte kommer att börja ske förrän under nästa år. Den
marknadspotential avseende till exempel Live Casino, Storbritannien och mobila
spel som hittills endast i begränsad omfattning börjat utforskas av Net
Entertainment i kombination med reglering av olika marknader runtom i Europa
borgar dock för goda framtidsutsikter.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel: 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Om Net Entertainment
Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.