NetEnt | Better Gaming

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL)

Aktieägarna i Net Entertainment NE AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den
14 april 2010, kl. 16.00, i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A,
Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
-dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdagen den 8 april 2010,

-dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 8 april
2010.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress
Net Entertainment NE AB (publ), Årsstämma, Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm.
Anmälan kan också göras på bolagets hemsida www.netent.com/stamma eller via
e-post: arsstamma@netent.com. Vid anmälan ska uppges namn och
person-/organisationsnummer samt gärna adress, telefonnummer och aktieinnehav.
Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga
behörighetshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör insändas i
samband med anmälan om deltagande i stämman. Om aktieägare avser att medföra
ett eller två biträden till stämman bör även sådant deltagande anges i anmälan.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls
tillgängligt på bolagets hemsida www.netent.com/stamma och tillhandahålls
aktieägare på begäran.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering
måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 8 april
2010.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, Finansdirektör Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
bertil.jungmar@netent.com

Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer.
Kärnprodukten CasinoModule™ är en komplett spelplattform som består av
högkvalitativa spel och ett kraftfullt administrationsverktyg. Användarna får
en anpassad systemlösning som är lätt att integrera, vilket minimerar tiden
mellan installation och användning samt ökar kostnadseffektiviteten i drift.
Net Entertainment är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (NET-B). Mer information
om Net Entertainment finns på www.netent.com.