NetEnt | Better Gaming

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL)

Aktieägarna i Net Entertainment NE AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den
29 april 2009, kl. 15.00, i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A,
Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken senast torsdagen den 23 april 2009,
– dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 23 april
2009.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress
Net Entertainment NE AB (publ), Årsstämma, Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56
Stockholm. Anmälan kan också göras på bolagets hemsida www.netent.com/stamma
eller via e-post: stamma@netent.com. Vid anmälan ska uppges namn och
person-/organisationsnummer samt gärna adress, telefonnummer och aktieinnehav.
Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna tillsammans med övriga
behörighetshandlingar insändas i samband med anmälan om deltagande i stämman.
Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till stämman bör även
sådant deltagande anges i anmälan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar
delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida
www.netent.com/stamma och kommer även att sändas till aktieägare på begäran.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
torsdagen den 23 april 2009.

The simplest way to approach this is to consider the type of proof you would like to use to support best dictation app for writers it.