NetEnt | Better Gaming

Kommuniké från NetEnt AB:s årsstämma 2019

 

Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma fredagen den 10 maj 2019 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaper och utdelning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att utdelning ej ska utgå för räkenskapsåret 2018. Se dock beslutet om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande nedan.

Styrelse
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade om omval av Fredrik Erbing, Peter Hamberg, Pontus Lindwall och Maria Redin samt nyval av Lisa Gunnarsson, Christoffer Lundström och Jonathan Pettemerides. Fredrik Erbing valdes till ny ordförande för styrelsen. Maria Hedengren, Michael Knutsson och Jenny Rosberg avböjde omval. Arvode beslutades utgå med 725 000 kronor till ordföranden och 310 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget och att arvode därutöver ska utgå med 110 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet med 35 000 kronor samt till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet med 20 000 kronor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska, efter samråd med de per den 31 augusti 2019 största aktieägarna i bolaget, bildas under oktober 2019 för en mandattid från det att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2019 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen ska därutöver bestå av tre ledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande, innebärande en värdeöverföring till aktieägarna om 2,25 kronor per aktie. Styrelsen beslutade på efterföljande konstituerande styrelsemöte att, enligt bolagsstämmans bemyndigande, fastställa avstämningsdagen för uppdelning av bolagets aktier till den 23 maj 2019 och avstämningsdagen för indragning av inlösenaktierna till den 13 juni 2019.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Fullständiga besluten
Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Därutöver finns en särskild informationsbroschyr rörande uppdelningen av aktier och automatiska inlösenförfarandet tillgängligt på hemsidan www.netent.com/stamma.

Styrelsen
NetEnt AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Therese Hillman, VD NetEnt AB (publ)
Tel 08 – 57 85 45 00
therese.hillman@netent.com

Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB (publ)
Tel: 0760 – 024 863
roland.glasfors@netent.com

 

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har cirka 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com