NetEnt | Better Gaming

Net Entertainment delårsrapport januari – mars 2009

Net Entertainment avger härmed delårsrapport för perioden
januari – mars 2009

• Intäkterna för första kvartalet ökade med 60,7% till 68,7 (42,8) MSEK
• Rörelseresultatet ökade med 74,6 % till 29,6 (16,9) MSEK
• Rörelsemarginalen var 43,0 (39,6) %
• Resultat efter skatt ökade med 106,9 % till 31,9 (15,4) MSEK
• Vinst per aktie uppgick till 0,81 (0,39) SEK
• Tre nya licensavtal tecknades för CasinoModule™
• Två genombrottsavtal tecknades för CasinoCafé™ i januari.

Kommentarer från Johan Öhman, VD
”2009 har inletts väl för Net Entertainment med en fortsatt intäktsökning och
flera nya licensavtal. Marknaden för onlinespel utvecklas positivt och organisk
tillväxt var den primära drivkraften för bolaget under perioden. Vi går in i
andra kvartalet med en orderbok omfattande 14 ännu ej
driftsatta kasinon varav tre är s.k. Tier 1-operatörer. Genom vår
specialisering inom den del av onlinemarknaden med högst tillväxt och starkast
lönsamhet bedömer jag framtidsutsikterna för bolaget som gynnsamma.

Det projekt som initierades i slutet av 2008 i syfte att stärka utvecklings-,
leverans- och driftorganisationerna fortlöper enligt plan och påverkade
kostnadsbasen under första kvartalet. Projektet fortsätter under andra
kvartalet och skapar ett fundament för bolagets fortsatta tillväxt och
expansion.

CasinoCafé™ driftsattes nyligen i en handfull shoppar på Cypern och
mottagandet från spelarna har varit gott. En fortsatt utrullning planeras under
de kommande månaderna varefter den reella potentialen i produkten kan
fastställas. Visst utvecklingsarbete sker fortfarande för att möta kraven som
ställs från nya kunder och beräknas färdigställt till mitten av andra
kvartalet.

Under andra kvartalet kommer ny funktionalitet att introduceras i CasinoModule™
som möjliggör en ökning av det adresserbara kundunderlaget. Det är vår
uppfattning att denna funktion kommer att bidra positivt till bolagets
intjäningsförmåga.

I syfte att bättre tillvarata de möjligheter som bolaget står inför, samt mer
effektivt utveckla den växande organisationen, gjordes under kvartalet vissa
förändringar i bolagets ledningsfunktion. Utfallet därav har varit positivt och
skapar även det bättre förutsättningar för bolaget framgent.”

Om Net Entertainment
Net Entertainment utvecklar digitalt distribuerade system för spel på Internet.
Kärnprodukten, CasinoModule™, är en komplett spelplattform omfattande ett stort
antal browserbaserade spel samt ett kraftfullt administrationsverktyg. Kunderna
erbjuds en kundanpassad systemlösning som genom enkla insatser integreras med
den befintliga siten. Net Entertainment licensierar CasinoModule™ på
royaltybasis vilken bestäms av de intäkter produkten genererar. Net
Entertainment är listade på NASDAQ OMX Stockholm (NET-B). Mer information om
Net Entertainment finns på www.netent.com.

För mer information, kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment AB; tel 08-55 69 67 05
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, CFO Net Entertainment AB; tel 08-50 59 67 96
bertil.jungmar@netent.com