NetEnt | Better Gaming

NET ENTERTAINMENT: NET ENTERTAINMENT AVGER HÄRMED DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2008

(NGM: NET B)

Första halvåret 2008

• Intäkterna för första halvåret ökade med 44% till 90,5 (62,9) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade med 47% till 32,9 (22,3) MSEK
• Rörelsemarginalen var 38,9 (39,3) %
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,83 (0,56) SEK
• 8 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™

Andra kvartalet 2008

• Intäkterna ökade med 62% till 48,0 (29,7) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade med 61% till 17,5 (10,9) MSEK.
• Rörelsemarginalen var 38,1 (41,0) %
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 (0,27) SEK
• 4 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™

Kommentarer från Johan Öhman, Verkställande Direktör

”Fortsatta försäljningsframgångar kombinerat med stark försäljningstillväxt
präglade första halvåret för Net Entertainment. Totalt tecknades åtta nya
licensavtal för CasinoModule™ däribland med bet-at-home.com vilket är en
tongivande Europeisk onlineoperatör. Vår satsning på att adressera nya
marknadssegment samt s.k. Tier 1 operatörer har fallit mycket väl ut tack vare
ett starkt och konkurrenskraftigt produkterbjudande. Framåtblickande uttalanden
redovisas under Framtidsutsikter.

Under perioden initierades kontraktsutveckling i Ukraina vilket omfattar ett
nedladdningsbart kasino för att komplettera produktportföljen.
Utvecklingsarbetet har fortskridit väl och lansering av produkten är planerad
till det tredje kvartalet. Med en bredare produktportfölj kommer bolaget att
kunna rikta sig till en bredare marknad. Av denna anledning har vi även
accelererat utvecklingen av s.k. ”soft games”, vilket är en närliggande produkt
till kasinospel.

Under det första halvåret förstärktes organisationen med sju anställda inom
utvecklings- och driftavdelningen. I takt med att bolaget får fler och allt
större kunder krävs en fortsatt personalökning för att säkerställa en
kontinuerligt hög utvecklingstakt, innovativa spel och god service.”

Om Net Entertainment

Net Entertainment NE AB (Moderbolaget, organisationsnummer 556532-6443) och
dess dotterföretag Net Entertainment Malta Ltd (sammantaget Koncernen) är en
ledande leverantör av digitalt distribuerad mjukvara för spel på Internet.
Bolaget grundades 1996 och har en kundkrets av närmare sextio internationella
spelbolag. Intäkterna består av royalty som bestäms av de intäkter företagets
produkter genererar samt set-up avgifter vid nytecknande av avtal. Net
Entertainment är ett renodlat utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen
spelverksamhet. Bolagets varumärke är internationellt erkänt och förknippas med
nytänkande, service och kvalitet.

Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker samt på Malta
varifrån all kommersiell
verksamhet såsom försäljning, marknadsföring och produktledning bedrivs.

Moderbolaget är noterat på Nordic Growth Market (NGM) Equity sedan 5 april
2007. Som meddelats i rapporten för första kvartalet 2008 har Net
Entertainments styrelse beslutat att under 2008 ansöka om notering på OMX
Nordic Exchange Stockholm.

Intäkterna per de senaste rullande 12 månaderna framgår av nedanstående diagram
(MSEK).

(för tabell se bifogad fil)

Utvecklingen under andra kvartalet

Intäkterna under kvartalet ökade till 48,0 (29,7) MSEK vilket är 61,7 procent
högre än samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 18,3 (12,2)
MSEK och resulterande rörelsemarginal var 38,1 (41,0) procent.

Tillväxten under årets andra kvartal var god som ett resultat av en fortsatt
stark marknadsutveckling. Två framgångsrika produktreleaser med åtta nya spel
släpptes under perioden och fem nya kunders kasinon driftsattes vilket har ökat
intäktsunderlaget. Under andra kvartalet tecknades dessutom fyra nya avtal
vilka bidrog med intäkter i form av setup-avgifter.
Intäkterna har påverkats mycket positivt av ökade volymer under det andra
kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. De ökade volymerna har
dock resulterat i något lägre snittpris då kunderna har pristrappor där en
högre volym ger ett lägre pris. Royaltynivåerna per trappsteg har varit stabil
över kvartalet. Valutakursförändringar har bidragit svagt positivt till Net
Entertainments intäktsökning under det andra kvartalet jämfört med motsvarande
period föregående år.

Rörelseresultatet ökade med 50 procent jämfört med andra kvartalet 2007 och 8
procent jämfört med föregående kvartal. Rörelsekostnaderna har ökat något genom
den förändrade bedömningen avseende immateriella tillgångarnas
nyttjandeperioder som gjordes vid årsskiftet. Dessutom har bolaget ökat
utvecklingstakten för att säkerställa en ledande marknadsposition samt för att
bredda produktutbudet. Detta möjliggörs genom kontraktsutveckling i Ukraina
samt externa utvecklingsresurser i Stockholm. Detta har resulterat i ökad
aktivering av immateriella tillgångar. Utöver detta har bolaget haft kostnader
relaterade till den planerade noteringen på OMX Nordic Exchange Stockholm.

Vid utgången av kvartalet hade bolaget en backlog av 13 licenstagare vars
kasinon kommer att driftsättas under hösten.

Den utdelning om 0,75 SEK per aktie som beslutades på årsstämman den 10 april
2008 effektuerades under april månad vilket medförde utbetalningar om 29,7
MSEK.

Marknaden

Marknaden för spel på Internet har visat hög tillväxt under de senaste åren och
den globala omsättningen för Internetspel förväntas 2008 överstiga 16 miljarder
USD. Europa förväntas de närmsta åren representera mer än 50 procent av de
totala spelintäkterna med en tillväxttakt om ca 15-20 procent per år och är den
i särklass största spelmarknaden.1

Net Entertainment bedömer förutsättningarna för fortsatt expansion som goda
inom kasinosegmentet. Genom att bredda sitt produktutbud kan bolaget också
rikta sig till en bredare marknad. Marknaden för onlinespel blir allt mer mogen
med konsolideringar och ökad konkurrens mellan operatörerna som följd. Det
medför att marknaden på sikt kommer att domineras av ett mindre antal aktörer
vilket leder till en ökad efterfrågan på s.k. ”best-of-breed” lösningar.
Onlineoperatörerna fortsätter att lägga till nya produkter och blir därmed allt
mer att likna vid spelportaler. Därigenom attraherar de nya spelare och ökar
samtidigt omsättningen från befintliga kunder genom s.k. ”cross-sale”.
Sammantaget gynnar denna utveckling Net Entertainment och bolaget avser att ta
en aktiv roll i den omstrukturering som sker på marknaden.

Marknaden utvecklas genom nya kategorier av operatörer och nya kategorier av
spelare intresserar sig för onlinespel. Marknadsundersökningar visar exempelvis
att andelen kvinnor ökar, vilket bland annat drivs av tillväxt för nya
spelsegmentet såsom bingo och skill-games. Den traditionella bilden av en
typisk spelare som en man i 25- till 35-årsåldern är därför inte alls lika
dominerande som tidigare. Samtidigt ser vi även att spelandet söker sig allt
högre upp i åldrarna och en spelargruppering som ibland går under
samlingsnamnet ”Silver Surfers”. I kombination med detta efterfrågar den yngre
generationen spelare med erfarenhet från tv-spel och stor datavana allt mer
avancerade spel och funktioner. Som spelutvecklare är det viktigt att fånga upp
kraven från marknaden och säkerställa att nya produkter kontinuerligt svarar
mot kundernas behov.

Den legala utvecklingen inom EU ger successivt ökat manövreringsutrymme för Net
Entertainments kunder. EG-domstolen fortsätter att agera mot de statliga
spelmonopolen och på sikt bedömer bolaget att vi kommer att se en reglerad
spelmarknad. Det kommer att öppna upp nya möjligheter för marknadens aktörer
samtidigt som det introducerar nya krav. Net Entertainment står väl rustade för
denna utveckling exempelvis genom att CasinoModule™ redan idag stöder
organisationen G4’s normer för skydd mot spelberoende.

Källa: Global Betting and Gaming Consultants, 15 januari 2008

Konkurrenter

Även om marknaden för onlinespel är stor och växande så domineras
leverantörssidan av ett fåtal aktörer. Net Entertainment har sex huvudsakliga
konkurrenter; Boss Media, Chartwell, Cryptologic, Playtech, Microgaming och
Real Time Gaming. Samtliga dessa har en bredare produktportfölj än Net
Entertainment.

Net Entertainment har valt att fokusera på kasinospel som avgränsat
marknadssegment och utvecklar därför en kasinolösning av allra högsta klass.
Bolaget har börjat bredda sitt produktutbud för att kunna adressera en bredare
marknad. Fokus är dock på näraliggande produkter där Net Entertainment kan
erbjuda s.k. ”best-of-breed” lösningar då detta har visat sig vara en strategi
som fallit mycket väl ut. Ledningen bedömer att företaget har en marknadsandel
om cirka 10 procent (baserat på att Net Entertainment är leverantör av
kasinospel till cirka tio av de 100 största sportspelsiterna).

Prisutveckling

Royaltyavgiften för kasinolösningar har i absoluta tal stigit under de senaste
åren. Denna utveckling är driven av operatörernas ökande omsättning.
Royaltynivån har varit stabil under de senaste kvartalen.

Nya uppdrag och kunder

Under andra kvartalet tecknades avtal för leverans av CasinoModule™ med
följande fyra operatörer; Happybet, Simbat, Starprice online, och Intragame. I
tillägg förnyade bolaget avtalet med NordicBet.
Likvida medel, finansiering och finansiell ställning
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första
halvåret till 39,8 (15,5) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till -7,4 (-6,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till -29,7 (-9,9) MSEK vilket för båda perioderna utgörs av utdelning
till aktieägarna. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2008 till
28,6 (12,9) MSEK (varav 2,8 MSEK avser medel hållna för licenstagares räkning).
Koncernens goda likvida ställning beror på att den löpande verksamheten
genererar positiva kassaflöden. Koncernens effektiva skattesats uppgick under
första halvåret till 6% (9,9%). Koncernens effektiva skattesats påverkas
primärt av hur resultatet fördelar sig mellan Sverige och Malta. Då resultatet
i Sverige det första halvåret är lägre än motsvarande period föregående år
medför detta att den effektiva skattesatsen för koncernen blir lägre .

Investeringar

Koncernens aktivering av immateriella tillgångar uppgick under första halvåret
till 6,8 (4,6) MSEK och i materiella anläggningstillgångar till 0,7 (1,3) MSEK.

Personal och Organisation

Antal anställda i aktiv tjänst inom koncernen uppgick vid periodens slut till
74 (59) personer. Andelen kvinnor uppgick till 26 (27) procent. Medräknat
underkonsulter sysselsatte Net Entertainment 91 (73) personer vid periodens
utgång. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 13,2 (7,5) MSEK. Vid
utgången av kvartalet var åtta personer anställda vid dotterbolaget Net
Entertainment Malta Ltd. Maltabolaget ansvarar för försäljning, account
management, affärsutveckling/produktledning samt marknadsföring.

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter för kvartalet uppgick till 26,5 MSEK jämfört med 21,3
MSEK för motsvarande kvartal 2007. Motsvarande siffror för halvåret är 50,7
MSEK jämfört med 41,2 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (5,1) MSEK och
för första halvåret till 1,9 (11,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick för
kvartalet till 0,0 (3,6) MSEK och för halvåret till 1,1 (10,0) MSEK. Likvida
medel uppgick per 30 juni 2008 till 9,1 (3,2) MSEK i moderbolaget. Årets andra
kvartal har belastats med högre personalkostnader än tidigare kvartal vilket
beror på reserveringar för ett bonusprogram för personalen.

Händelser efter periodens utgång

Sedan kvartalets utgång har fem licenstagare driftsatt sina kasinon. I tillägg
har bolaget tecknat sex nya avtal för leverans av CasinoModule™; king.com
vilket är en av världens största onlineoperatörer, två Tier 1 operatörer som
för närvarande vill vara anonyma (Tier 1 operatör innebär att operatören
tillhör en av Europas ledande operatörer) samt med 21media, Chipleader och
Bingo Las Vegas vilka samtliga tre är små nystartade bolag alternativt bolag
under uppstart.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för Net Entertainment är fortsatt positiva och det är
bolagets bedömning att utvecklingen kommer att vara god under andra halvåret av
2008. Bolaget har en stark och växande kundbas bestående av flera ledande
operatörer och dessutom en stark försäljningspipeline. Genom att erbjuda ett
marknadsledande produkt- och tjänsteutbud förbättras konkurrenskraften för
befintliga kunder samtidigt som det attraherar nya potentiella kunder.

Net Entertainment avser att under 2008 växa mer än marknaden med stark
lönsamhet.

Redovisningsprinciper

Grund för rapportens upprättande
Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34,
Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av
Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1.1, Kompletterande redovisningsregler
för koncerner samt RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer, avseende
moderbolaget. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner
avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen.

Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar Net Entertainments ställning
eller resultat.

Ändrade redovisningsprinciper

Aktiverade utvecklingskostnader har i koncernen tidigare bruttoredovisats i
resultaträkningen som ett eget intäktsslag. Från och med 30 juni 2008 redovisas
dessa kostnader istället netto fördelat på kostnadsslag de härrör från, dvs som
personalkostnader och/eller övriga rörelsekostnader. Historiska jämförelsetal
har omarbetats enligt denna princip. Förändringen har ingen påverkan, ej heller
historiskt, på koncernens intäkter, rörelseresultat, nyckeltal eller
finansiella ställning i övrigt.

Redovisningsprinciper som tillämpas för första gången
För att minska riskexponeringen mot valutakursförändringar säkrar Net
Entertainment från och med 1 april 2008 delar av framtida kassaflöden. Detta
innebär att koncernens finansiella instrument från detta datum även inkluderar
derivat.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och Koncernen har
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten.

Derivatinstrument

Samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen. För
derivatinstrument som uppfyller kraven för kassaflödessäkring redovisas
effektivt del av värdeförändringarna i särskilda kategorier inom eget kapital i
avvaktan på att den säkrade posten redovisas i resultaträkningen. För
derivatinstrument som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning, och för
ineffektiv del av derivatinstrument som uppfyller kraven för
säkringsredovisning, redovisas värdeförändringarna i resultaträkningen som
övriga ränteintäkter/-kostnader.

Segmentsrapportering

Bolagets kärnprodukt, CasinoModule™, representerade majoriteten av intäkterna
under perioden. Beträffande en geografisk uppdelning av verksamheten erbjuder
Net Entertainments samarbetspartners (operatörerna) spel till sina kunder i
många olika länder. Net Entertainment har inte tillgång till information om
slutkunden (spelaren) och kan därför inte avgöra från vilka geografiska områden
spelintäkterna härstammar. Net Entertainments direkta kunders hemvist bestäms
utifrån helt andra skäl än närheten till den lokala marknaden, till exempel
passande spellagstiftning, skattemässiga eller andra skäl. Fördelen med
Internet är att det är en global, gränsöverskridande distributionsform där de
som innehar en spelsite kan ha sin hemvist var som helst i världen och
samtidigt betjäna många lokala marknader runt hela världen. Att indela
verksamheten i geografiska segment enligt dessa bolags juridiska hemvist, ger
inte relevant information. Även koncernens verksamhet är på samma sätt
geografiskt spridd utifrån i huvudsak legala och marknadsmässiga skäl.
Risk- och osäkerhetsfaktorer
Net Entertainment är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka
resultatet i mindre eller större omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och
verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.
Ledningens generella syn på de risker som verksamheten kan komma att påverkas
av har inte förändrats väsentligt jämfört med den beskrivning som ges i den
senast publicerade årsredovisningen. Beskrivningen nedan är en sammanfattning,
för en detaljerad beskrivning av riskbilden hänvisas till Net Entertainments
årsredovisning 2007, sidorna 27-28 samt sidan 47.

Bransch- och verksamhetsrelaterade risker

Som särskilt branschrelaterade verksamhetsrisker noteras att då spel på de
flesta nationella marknader är reglerat i lag är Net Entertainment, som
leverantör av kasinospel, och dess kunder beroende av rättsläget för
spelindustrin och kan påverkas starkt av politiska beslut och lagförändringar.
Net Entertainment har en klass4-licens på Malta som innebär att Koncernen
tillåts driva hostingverksamhet för sina kunder och det är väsentligt att denna
licens upprätthålls och förlängs. Net Entertainment är även sedan 2005 medlem i
organisationen G4 som arbetar med att förebygga spelberoende (trots att
koncernen inte själv bedriver någon spelverksamhet) och CasinoModule™ är
anpassat efter de riktlinjer som ges.

Bland övriga verksamhetsrelaterade risker märks bl.a. att koncernen är beroende
av att den tekniska kompetensen hos personalen upprätthålls, att större
kundkontrakt bibehålls och att internt utvecklade produkter och andra
immateriella rättigheter och avtal skyddas. Koncernens konkurrenter och
generella konjunktursvängningar påverkar naturligtvis också bolagets
förutsättningar.

Finansiella risker

Koncernens resultat är exponerat mot valutakursförändringar då merparten av
intäkterna är i Euro, och kostnaderna (transaktionsexponering) är i svenska
kronor. Net Entertainment säkrar viss del av risken för värdeförändringar genom
kassaflödessäkringar.
Resultat och eget kapital påverkas också av valutakursförändringar när de
utländska dotterbolagens resultat respektive tillgångar och skulder räknas om
till svenska kronor (omräkningsexponering). Säkring av de utländska
dotterbolagens egna kapital görs för närvarande inte.
Koncernens verksamhet på Malta har till dags datum varit undantagen moms och de
Maltesiska myndigheterna ser för närvarande över sitt regelverk gällande
utländska spelbolag men det är i dagsläget inte möjligt att ha en entydig
uppfattning om vilka eventuella regelförändringar som kan komma att göras. Net
Entertainment gör löpande reserveringar i det fall att delar av bolagets
verksamhet beläggs med momsplikt.

Kommande rapporttillfälle

Kvartalsrapporten för perioden juli – september 2008 offentliggörs den 3:e
november 2008.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget
och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 18 augusti 2008.

Rolf Blom Vigo Carlund Niclas Eriksson
Styrelsens ordförande

Mikael Gottschlich Fredrik Erbing

Johan Öhman
Verkställande Direktör och koncernchef

Frågor kan riktas till:
Johan Öhman
Verkställande Direktör
Tfn: 08-556 967 00
johan.ohman@netent.com
Hemsida: www.netent.com

Granskningsrapport

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Net
Entertainment AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2008. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och
rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS
34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna
finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för
översiktlig granskning SÖG 2410. Översiktlig granskning av finansiell
delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning
har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige,
RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna
ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad
på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad
slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade finansiella
delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av
företagets finansiella ställning per den 30 juni 2008 samt av dess finansiella
resultat och kassaflöde för den sexmånadersperiod som slutade per detta datum i
enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen.

Stockholm den 18 augusti 2008

Deloitte AB

Therese Kjellberg
Auktoriserad revisor

(för fullständig rapport se bifogad fil)