NetEnt | Better Gaming

NET ENTERTAINMENT: NET ENTERTAINMENT AVGER HÄRMED DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2008

(NGM:NET B)

• Nettoomsättningen ökade med 27,0 % till 42,8 (33,7) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 35,1 % till 16,9 (12,5) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade med 34,4 % till 15,4 (11,5) MSEK.
• Nettovinstmarginalen var 36,1 % (34,1).
• Rörelsemarginalen var 39,6 % (37,2)
• Resultat per aktie uppgick till 0,39 (0,29) kr.
• 4 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™.
• Pilotorder för CasinoCafé™

Kommentarer från Johan Öhman, Verkställande Direktör
”Första kvartalet utvecklades starkt för Net Entertainment med en
omsättningsökning om 27,0 procent jämfört med första kvartalet 2007 och 17,7
procent jämfört med föregående kvartal. Lönsamheten är fortsatt mycket god och
rörelsemarginalen uppgick för kvartalet till 39,6 procent. Tillväxten drevs av
generellt god marknadstillväxt, framgångsrika nya spel samt av att ett antal
nya kunder driftsatte sina kasinon under kvartalet. Net Entertainments
försäljningsframgångar fortsatte och under kvartalet tecknades fyra nya
licensavtal för CasinoModule™, däribland med den ledande operatören
bet-at-home.com. Under kvartalet tecknades även en pilotorder avseende
CasinoCafé™.

Under kvartalet har Net Entertainment fortsatt rekryteringsarbetet i syfte att
stärka organisationen samt minska beroendet av konsulter. För att accelerera
utvecklingstakten samt öka kostnadseffektiviteten har kontraktsutveckling i
Ukraina inletts. Fortsatt fokus på produktutveckling ger Net Entertainment goda
möjligheter att stärka sin position och ta ytterligare marknadsandelar.

Net Entertainments styrelse har beslutat att under 2008 ansöka om notering på
OMX Exchange Stockholm, Small Cap. Arbetet med detta fortskrider och
målsättningen är att bytet av marknadsplats skall ske under tredje kvartalet
2008. Ett listbyte kommer att ytterligare öka kännedomen om Net Entertainment
och därmed sannolikt också likviditeten i aktien.

Marknaden för onlinespel spås fortsatt god tillväxt1 vilket kommer att gynna
oss genom organisk tillväxt hos existerande licenstagare. Vår mycket
konkurrenskraftiga produktportfölj och fortsatt fokus på utveckling av nya
innovativa spel ger oss dessutom goda möjligheter att teckna avtal med nya
kunder. Min uppfattning är att vår goda orderingång, starka produktportfölj och
höga utvecklingstakt ger oss goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Kvartal två har inletts starkt, vilket i kombination med god tillväxt i vår
försäljningspipeline, ger indikationer på fortsatt positiv utveckling för
bolaget.”

1) Global Betting and Gaming Consultants, 15 Jan 2008

Om Net Entertainment
Net Entertainment NE AB (Moderbolaget, organisationsnummer 556532-6443) och
dess dotterföretag Net Entertainment Malta Ltd (sammantaget Koncernen) är en
ledande leverantör av digitalt distribuerad mjukvara för spel på Internet.
Bolaget grundades 1996 och har en kundkrets omfattandes ett drygt 50-tal
internationella spelbolag. Intäkterna består av royalty som bestäms av de
intäkter företagets produkter genererar samt andra försäljningsintäkter. Net
Entertainment är ett renodlat utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen
spelverksamhet. Bolagets varumärke är internationellt erkänt och förknippas med
nytänkande, service och kvalitet.

Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker samt på Malta
varifrån all kommersiell
verksamhet såsom försäljning, marknadsföring och produktledning bedrivs.

Moderbolaget är noterat på Nordic Growth Market (NGM) Equity sedan 5 april
2007. Net Entertainments styrelse har beslutat att under 2008 ansöka om
notering på OMX Exchange Stockholm, Small Cap.

Koncernens omsättning har ökat stadigt under de senaste fem åren och uppgick
för helåret 2007 till 132,0 MSEK.

(Föt tabell se bifogad fil.)

Utvecklingen under kvartalet
Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 42,8 (33,7) MSEK vilket är 27,0
procent högre än samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till
16,9 (12,5) MSEK och resulterande rörelsemarginal var 39,6 (37,2) procent. Fyra
nya licensavtal tecknades under kvartalet för leverans av CasinoModule™.

(För tabell se bifogad fil.)

Licensintäkterna för första kvartalet ökade som ett resultat av god
underliggande marknadstillväxt, en framgångsrik ny spelrelease samt tillskott
av ett antal nya kunder som driftsatte sina kasinon. Vårt fortsatta fokus på
spel med ett högt underhållningsvärde fortsätter att avspeglas i
licensintäkterna. Under årets första kvartal kvartalet tecknades fyra nya avtal
vilka bidrog med intäkter i form av setup-avgifter.

Rörelseresultatet ökade med 35,1 procent jämfört med kvartal ett 2007 och 11,2
procent jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen är ett resultat av
fortsatt god omsättningstillväxt kombinerat med kostnadskontroll.

Som tidigare kommunicerat har ledningsgruppen utvärderat spelplattformarnas
ekonomiska livslängd och har mot bakgrund av rådande och förväntad marknads-
och konkurrenssituation bedömt det som svårt att motivera en avskrivningstid på
5 år. Från och med 1 januari 2008 kommer därför avskrivningstiden att kortas
till 3 år. Den nya bedömningen har inte föranlett nedskrivningsbehov på
befintliga plattformar utöver planenlig avskrivning.

Under kvartalet driftsattes sex nya kasinon vilka kommer att generera
licensintäkter framgent. Vid utgången av kvartal ett hade bolaget en backlog av
12 kasinon som kommer att driftsättas under kommande månader.

Marknaden
Marknaden för spel på Internet fortsätter att visa stark tillväxt och den
globala omsättningen för Internetspel förväntas 2008 överstiga 16 miljarder
USD. Europa förväntas de närmsta åren representera mer än 50 procent av de
totala spelintäkterna med en årlig tillväxttakt om ca 15-20 procent och är den
i särklass största marknaden för onlinespel.2

Net Entertainment bedömer förutsättningarna för fortsatt expansion som goda.
Marknaden för onlinespel blir allt mer mogen med konsolideringar och ökad
konkurrens mellan operatörerna som följd. Det medför att marknaden på sikt
kommer att domineras av ett mindre antal aktörer vilket leder till en ökad
efterfrågan på s.k. ”best-of-breed” lösningar. Onlineoperatörerna fortsätter
att lägga till nya produkter och blir därmed allt mer att likna vid
spelportaler. Därigenom attraherar de nya spelare och ökar samtidigt
omsättningen från befintliga kunder genom s.k. ”cross-sale”. Sammantaget gynnar
denna utveckling Net Entertainment och bolaget avser att ta en aktiv roll i den
omstrukturering som sker på marknaden.

Marknaden utvecklas genom nya kategorier av operatörer och nya kategorier av
spelare intresserar sig för onlinespel. Marknadsundersökningar visar exempelvis
att andelen kvinnor ökar, vilket bland annat drivs av bingosegmentets tillväxt.
Den traditionella bilden av en typisk användare som en man i 25- till
35-årsåldern är som en följd inte alls lika dominerande som tidigare. Samtidigt
ser vi även att spelandet söker sig allt högre upp i åldrarna och en
spelargruppering som ibland går under samlingsnamnet ”Silver Surfers”. I
kombination med detta efterfrågar den yngre generationen spelare med erfarenhet
från tv-spel och stor datavana allt mer avancerade spel och funktioner. Som
spelutvecklare är det viktigt att fånga upp kraven från marknaden och
säkerställa att nya produkter möter den förändrade efterfrågan.

Den legala utvecklingen inom EU ger successivt ökat manövreringsutrymme för Net
Entertainments kunder. EG-domstolen fortsätter att agera mot de statliga
spelmonopolen och på sikt bedömer bolaget att vi kommer att se en reglerad
spelmarknad. Det kommer på sikt att öppna upp nya möjligheter för marknadens
aktörer samtidigt som det introducerar nya krav. Net Entertainment står väl
rustade för denna utveckling exempelvis genom att CasinoModule™ redan idag
stöder organisationen G4’s normer för skydd mot spelberoende.

2) Global Betting and Gaming Consultants, 15 Jan 2008

Konkurrenter
Även om marknaden för onlinespel är stor och växande så domineras
leverantörssidan av ett fåtal aktörer. Net Entertainment har sex huvudsakliga
konkurrenter; Boss Media, Chartwell, Cryptologic, Playtech, Microgaming och
Real Time Gaming. Samtliga dessa har en bredare produktportfölj än Net
Entertainment och många har under senare år fokuserat på pokermarknaden.
Konsolideringen av leverantörer har fortsatt och under kvartalet förvärvades
ett antal konkurrenter av andra leverantörer.

Net Entertainment har historiskt fokuserat på kasinospel som avgränsat
marknadssegment och utvecklar därför en kasinolösning av allra högsta klass.
Det har visat sig vara en strategi som fallit mycket väl ut. Ledningen bedömer
att företaget har en marknadsandel om cirka 10 procent (baserat på att Net
Entertainment är leverantör av kasinospel till cirka tio av de 100 största
sportspelsiterna). På sikt avser dock bolaget att bredda sin produktportfölj.

Prisutveckling
Licensavgiften för kasinolösningar har i absoluta tal stigit under de senaste
åren. Denna utveckling är driven av operatörernas ökande omsättning. Under
samma period har royaltynivån sjunkit något men denna utveckling tycks nu ha
stabiliserat sig.

Nya uppdrag och kunder
Under kvartalet tecknades avtal för leverans av CasinoModule™ med följande fyra
operatörer; bet-at-home.com, Smart TV Broadcasting Ltd samt två bingooperatörer
som i dagsläget önskar vara anonyma.

Likvida medel, finansiering och finansiell ställning
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten under räkenskapsåret
uppgick till 14,3 (-7,8) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till -3,2 (-3,9) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars
2008 till 36,9 (1,5) MSEK (varav 2,3 MSEK avser medel hållna för licenstagares
räkning).

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick för perioden
till 3,2 (2,2) MSEK och i materiella anläggningstillgångar till 0,1 (1,7) MSEK.

Personal och Organisation
Antal anställda i aktiv tjänst inom koncernen uppgick vid kvartalets slut till
71 (55) personer. Andelen kvinnor uppgick till 30 (29) procent. Medräknat
underkonsulter sysselsatte Net Entertainment 85 (63) personer vid periodens
utgång. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 14,7 (11,2) MSEK.

Vid utgången av kvartalet var 9 (6) personer anställda vid dotterbolaget Net
Entertainment Malta Ltd. Maltabolaget ansvarar för försäljning, account
management, affärsutveckling/produktledning samt marknadsföring.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter för kvartalet uppgick till 24,2 MSEK jämfört med 20,0
MSEK för motsvarande kvartal 2007. Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (1,4)
MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (1,0) MSEK. Likvida medel
uppgick per 31 mars 2008 till 29,2 (0,4) MSEK i moderbolaget. Den stora
ökningen beror på att koncernens alla likvida medel från och med årsskiftet
2007/2008 koncentreras till moderbolaget.

Händelser efter periodens utgång
Sedan kvartalets utgång har fyra licenstagare driftsatt sina kasinon.

Framtidsutsikter
Framtidsutsikterna för Net Entertainment är fortsatt positiva och det är
bolagets bedömning att utvecklingen kommer att vara god under 2008. Bolaget har
en stark och växande kundbas bestående av flera ledande operatörer och dessutom
en stark försäljningspipeline. Genom att erbjuda ett marknadsledande produkt-
och tjänsteutbud förbättras konkurrenskraften för befintliga kunder samtidigt
som det attraherar nya operatörer.

Net Entertainment avser att under 2008 växa mer än marknaden med stark
lönsamhet.

Redovisningsprinciper
Grund för rapportens upprättande
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering och med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation RR31,
Delårsrapporter för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad med
beaktande av Årsredovisningslagen och RR 32, Redovisning för juridiska
personer. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende
nyckeltal och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Samtliga
belopp redovisas i tusentals kronor om inte annat anges.

Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar Net Entertainments ställning
eller resultat.

Segmentsrapportering
Bolagets kärnprodukt, CasinoModule™, representerade majoriteten av intäkterna
under perioden. Beträffande en geografisk uppdelning av verksamheten erbjuder
Net Entertainments samarbetspartners (operatörerna) spel till sina kunder i
många olika länder. Net Entertainment har inte tillgång till information om
slutkunden (spelaren) och kan därför inte avgöra från vilka geografiska områden
spelintäkterna härstammar. Net Entertainments direkta kunders hemvist bestäms
utifrån helt andra skäl än närheten till den lokala marknaden, till exempel
passande spellagstiftning, skattemässiga eller andra skäl. Fördelen med
Internet är att det är en global, gränsöverskridande distributionsform där de
som innehar en spelsite kan ha sin hemvist var som helst i världen och
samtidigt betjäna många lokala marknader runt hela världen. Att indela
verksamheten i geografiska segment enligt dessa bolags juridiska hemvist, ger
inte relevant information. Även Net Entertainmentkoncernens verksamhet är på
samma sätt geografiskt spridd utifrån i huvudsak legala och marknadsmässiga
skäl.

Risk- och osäkerhetsfaktorer
Net Entertainment är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka
resultatet i mindre eller större omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och
verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.
Ledningens generella syn på de risker som verksamheten kan komma att påverkas
av har inte förändrats väsentligt jämfört med den beskrivning som ges i den
senast publicerade årsredovisningen. Beskrivningen nedan är en sammanfattning,
för en detaljerad beskrivning av riskbilden hänvisas till Net Entertainments
årsredovisning 2007, sidorna 27-28 samt sidan 47.

Bransch- och verksamhetsrelaterade risker
Som särskilt branschrelaterade verksamhetsrisker noteras att då spel på de
flesta nationella marknader är reglerat i lag är Net Entertainment, som
leverantör av kasinospel, och dess kunder beroende av rättsläget för
spelindustrin och kan påverkas starkt av politiska beslut och lagförändringar.
Net Entertainment har en klass4-licens på Malta som innebär att Bolaget tillåts
driva hostingverksamhet för sina kunder och det är väsentligt att denna licens
upprätthålls och förlängs. Net Entertainment är även sedan 2005 medlem i
organisationen G4 som arbetar med att förebygga spelberoende (trots att bolaget
inte själv bedriver någon spelverksamhet) och CasinoModule™ är anpassat efter
de riktlinjer som G4 ger.

Bland övriga verksamhetsrelaterade risker märks bl.a. att bolaget är beroende
av att den tekniska kompetensen hos personalen upprätthålls, att större
kundkontrakt bibehålls och att internt utvecklade produkter och andra
immateriella rättigheter och avtal skyddas. Bolagets konkurrenter
och generella konjunktursvängningar påverkar naturligtvis också bolagets
förutsättningar.

Finansiella risker
Koncernens resultat är exponerat mot valutakursförändringar då merparten av
försäljningen är i Euro, och kostnaderna (transaktionsexponering) är i svenska
kronor. Net Entertainment säkrar för närvarande en del av sin försäljning.

Resultat och eget kapital påverkas också av valutakursförändringar när de
utländska dotterbolagens resultat respektive tillgångar och skulder räknas om
till svenska kronor (omräkningsexponering). Säkring av de utländska
dotterbolagens egna kapital görs för närvarande inte. Koncernens verksamhet på
Malta har till dags datum varit undantagen moms.

De Maltesiska myndigheterna ser för närvarande över sitt regelverk gällande
utländska spelbolag men det är i dagsläget inte möjligt att ha en entydig
uppfattning om vilka eventuella regelförändringar som kan komma att göras.
Införs momsplikt på delar av Bolagets verksamhet kommer det sannolikt att
påverka resultatet negativt.

Kommande rapporttillfälle
Kvartalsrapporten för perioden april – juni 2008 offentliggörs den 18:e augusti
2008.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Net Entertainment NE AB
skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 maj 2008 klockan 08:30 CET.

Stockholm den 5:e maj 2008.

Johan Öhman
Verkställande Direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns översiktliga
granskning.

Frågor kan riktas till:
Johan Öhman
Verkställande Direktör
Tfn: 08-556 967 00
johan.ohman@netent.com

Hemsida: www.netent.com

(För fullständig rapport se bifogad fil.)