NetEnt | Better Gaming

NET ENTERTAINMENT: NET ENTERTAINMENT AVGER HÄRMED RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2007

(NGM: NET B)

Årets första tre kvartal 2007
· Nettoomsättningen ökade med 39% till 95,7 (68,8) MSEK.
· Resultat efter skatt ökade med 75 % till 32,1 (18,3) MSEK.
· Nettovinstmarginalen var 33,5 (26,6) %.
· Resultat per aktie uppgick till 0,81 (0,46) kr.
· 13 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™.

Tredje kvartalet 2007
· Nettoomsättningen tredje kvartalet ökade med 36% till 32,4 (23,8) MSEK.
· Resultat efter skatt ökade med 73% till 9,76 (5,64) MSEK.
· Nettovinstmarginalen var 30,1 (23,7) %.
· Resultat per aktie uppgick till 0,25 (0,14) kr.
· 5 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™.

Kommentarer från Johan Öhman, Verkställande Direktör
”Marknaden för onlinespel fortsätter att visa god tillväxt. Under tredje
kvartalet hade vi en omsättningstillväxt om 9% jämfört med föregående kvartal.
Justerat för en förändring av beräkningsprincipen för kasinoresultat (se
”Kommentarer till utvecklingen under kvartalet” nedan) var omsättningsökningen
hela 14%. Tillväxten drivs av en stark produkt som uppskattas av slutanvändarna
kombinerat med gynnsamma yttre faktorer såsom en relativt sett tidig höst
vilket påverkat spelaktiviteten positivt. Rörelsemarginalen under kvartalet
påverkades negativt av kostnader av engångskaraktär samt något högre
konsultkostnader jämfört med föregående kvartal.

Under året har 13 nya licensavtal tecknats varav fem under tredje kvartalet. En
anledning till de fortsatta försäljningsframgångarna är kontinuerliga
investeringar i produktutveckling och regelbundna produktreleaser. Net
Entertainment erbjuder ett stort utbud av unika spel, däribland ett flertal som
utvecklats specifikt för lokala marknader. Detta ger oss en viktig
konkurrensfördel som blir allt mer central i takt med att operatörerna får
större geografisk täckning.

Marknaden för onlinespel är i ständig förändring vilket accentueras av
framväxten av nya marknads- och spelarsegment vilka kommer att bidra till
branschens fortsatta tillväxt. Genom aktiv och kontinuerlig produktutveckling
säkerställer Net Entertainment att våra produkter möter förändringar i
efterfrågan. Det kommer inte bara att ytterligare öka konkurrenskraften och
lönsamheten hos våra licenstagare, utan även efterfrågan på Net Entertainments
produkter.”

Om Net Entertainment
Net Entertainment NE AB (Moderbolaget, organisationsnummer 556532-6443) och
dess dotterföretag Net Entertainment Malta Ltd (sammantaget Koncernen) är en
ledande leverantör av digitalt distribuerad mjukvara för spel på Internet.
Bolaget grundades 1996 och har ett 50-tal internationella spelbolag som kunder.
Intäkterna består av royalty som bestäms av de intäkter företagets produkter
genererar samt andra försäljningsintäkter. Net Entertainment är ett renodlat
utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen spelverksamhet. Bolagets
varumärke är internationellt erkänt och förknippas med nytänkande, service och
kvalitet.

Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker samt på Malta
varifrån all kommersiell
verksamhet såsom försäljning, marknadsföring och produktledning bedrivs.

Moderbolaget är noterat på Nordic Growth Market (NGM) Equity sedan 5 april 2007.
Kommentarer till utvecklingen under kvartalet
Nettoomsättningen ökade till 32,4 (23,8) MSEK vilket var 36 procent högre än
samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 32,9 (38,9) procent
där nedgången förklaras av kostnader av engångskaraktär, tillfälligt höga
kostnader för externa tjänster samt förändrad beräkningsprincip (se nedan). Fem
nya licensavtal tecknades för leverans av CasinoModule™.

(för tabell se bifogad fil)

Från och med CasinoModule™ release 3.8 (16:e juli 2007) förändrades principen
för hur underlaget för licensavgiften (kasinoresultatet) beräknas. Avsättningar
till jackpots, som sker fortlöpande i ett antal spel, ingår därvid inte längre
i kasinoresultatet. Bakgrunden till förändringen är en trend mot allt större
jackpots vilka med tidigare beräkningsprincip kunde slå hårt mot
kasinoresultatet en enskild månad. Förändringen eliminerar sådan påverkan och
ger därmed ett stabilare intäktsflöde för såväl Net Entertainment som våra
licenstagare. Jämfört med föregående kvartal medför nämnd förändring en
sänkning av licensintäkterna med ca 5%.

Net Entertainment lanserade under första halvåret 2007 ett jackpotbaserat spel
där flera licenstagare går samman om jackpoten. Upplägget möjliggör ett
avsevärt högre väntevärde för jackpoten vilket skapar ett mer attraktivt
erbjudande. Net Entertainment hanterar administrationen av jackpotavsättningar
i detta spel, vilka i redovisningen reflekteras som likvida medel respektive
medel hållna för licenstagares räkning.

Kostnadsbasen ökade något under kvartal tre vilket främst berodde på något
ökade konsultkostnader i syfte att bibehålla en hög produktionstakt. Under
kvartal fyra har antalet konsulter reducerats avsevärt som en följd av ett
antal framgångsrika rekryteringar under kvartal tre.
Bolaget förstärkte under kvartalet organisationen med ytterligare medarbetare
vilket är nödvändigt för att säkra bolagets fortsatta tillväxt. Majoriteten
påbörjade sina anställningar mot slutet av kvartalet. I september invigdes
bolagets nya kontor på Malta där totalt 10 personer var anställda vid utgången
av kvartalet. I tillägg fick bolaget tillgång till ytterligare kontorsyta för
fortsatt expansion på huvudkontoret i Stockholm.

Under kvartalet driftsattes fyra nya kasinon vilka kommer att generera
licensintäkter framgent.

Den legala situationen i Turkiet består vilket påverkat resulterat i tidigare
kvartal negativt. Intäkterna genererade från spel i Turkiet förblev oförändrade
under kvartal tre jämfört med kvartal två.

Marknaden
Marknaden för spel på Internet har visat hög tillväxt under de senaste fem åren
och förväntas framgent växa med 20 procent per år. Den totala omsättningen för
Internetspel förväntas under 2007 överstiga 20 miljarder USD1.

Net Entertainment bedömer förutsättningarna för fortsatt expansion som goda.
Marknaden för onlinespel blir allt mer mogen och tydliga tecken på en
konsolideringsfas kan skönjas. Det kommer att medföra att marknaden på sikt
kommer att domineras av ett mindre antal aktörer vilket kommer att öka
efterfrågan på s.k. ”best-of-breed” lösningar. Samtidigt breddar
onlineoperatörerna successivt produktutbudet genom att lägga till nya produkter
och blir därmed allt mer att likna vid spelportaler. Därigenom attraherar de
nya spelare och ökar samtidigt omsättningen från befintliga kunder genom s.k.
”cross-sale”. Sammantaget gynnar denna utveckling Net Entertainment och bolaget
avser att ta en aktiv roll i den omstrukturering som sker på marknaden.

Bolagets kunder utgörs primärt av sportspelssiter där den genomsnittliga
slutanvändaren är en man i 25- till 35-årsåldern. Samtidigt utgör kvinnor
enligt eCogras rapport2 från januari 2007 ett växande spelarsegment som
sportspelssiter över lag inte adresserar. Framväxten av operatörer som vänder
sig till nya målgrupper (som exempelvis bingositer) är därför intressanta
marknadssegment. Net Entertainment arbetar aktivt med att utveckla spel som
vänder sig till olika typer av spelare.

Den legala utvecklingen inom EU ger successivt ökat manövreringsutrymme för Net
Entertainments kunder. EG-domstolen fortsätter att agera mot de statliga
spelmonopolen och på sikt bedömer bolaget att vi kommer att se en reglerad
spelmarknad. Det kommer att öppna upp nya möjligheter för marknadens aktörer
samtidigt som det introducerar nya krav. Net Entertainment står väl rustade för
denna utveckling exempelvis genom att CasinoModule™ redan idag stödjer
organisationen G4’s normer för skydd mot spelberoende.

Konkurrenter
Även om marknaden för onlinespel är stor och växande så domineras
leverantörssidan av ett fåtal aktörer. Net Entertainment har sex huvudsakliga
konkurrenter; Boss Media, Chartwell, Cryptologic, Playtech, Microgaming och
Real Time Gaming. Samtliga dessa har en bredare produktportfölj än Net
Entertainment och många har under senare år fokuserat på pokermarknaden.

Net Entertainment har valt att fokusera på kasinospel som avgränsat
marknadssegment och utvecklar därför en kasinolösning av allra högsta klass.
Det har visat sig vara en strategi som fallit mycket väl ut. Ledningen bedömer
att företaget har en marknadsandel om cirka 10 procent (baserat på att Net
Entertainment är leverantör av kasinospel till cirka tio av de 100 största
sportspelsiterna).

1) Christiansen Capital Advisor’s Global Internet Gambling Revenues Estimates
and Projections 2001-2010, 2005.
2) An Exploratory Investigation into the Attitudes and Behaviours of Internet
Casino and Poker Players, commissioned by eCOGRA (e-Commerce and Online Gaming
Regulation and Assurance), January, 2007.

Prisutveckling
Licensavgiften för kasinolösningar har i absoluta tal stigit under de senaste
åren. Denna utveckling är driven av operatörernas ökande omsättning. Under
samma period har royaltynivån sjunkit något men denna utveckling tycks nu ha
stabiliserat sig.

Nya uppdrag och kunder
Under kvartalet tecknades avtal för leverans av CasinoModule™ med följande fem
operatörer; BetSafe, DanBook, VIX Casino, Europlay samt BestGames.
Omsättning och resultat för de tre första kvartalen
Koncernens omsättning för de tre första kvartalen uppgick till 95,7 (68,8) MSEK
vilket var en ökning med 39 procent jämfört samma period föregående år.
Rörelseresultatet för de tre första kvartalen ökade med 25,6 procent till 35,4
(28,2) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 32,1 (18,3) MSEK, vilket
motsvarar 0,81 (0,46) kronor per aktie.
Likvida medel, finansiering och finansiell ställning för de tre första kvartalen
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten under de första tre
kvartalen uppgick till 32,4 (20,1) MSEK. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till -12,6 (-9,4) MSEK. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till -9,9 (-) MSEK. Koncernens likvida medel
uppgick per den 30:e september 2007 till 23,1 (16,1) MSEK.
Investeringar under de tre första kvartalen
Koncernens nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick under de första
tre kvartalen till 3,0 (4,7) MSEK och i materiella anläggningstillgångar till
1,1 (1,55) MSEK.
Personal och Organisation
Antal anställda i aktiv tjänst inom koncernen uppgick vid periodens slut till
65 (37) personer. Andelen kvinnor uppgick till 23 (24) procent. Medräknat
underkonsulter sysselsatte Net Entertainment 79 personer vid periodens utgång.
Personalkostnaderna under perioden uppgick till 11,45 (5,91) MSEK.

Vid utgången av kvartalet var tio personer anställda vid dotterbolaget Net
Entertainment Malta Ltd. Maltabolaget ansvarar för försäljning, account
management, affärsutveckling/produktledning samt marknadsföring.
Moderbolaget
Moderbolagets intäkter för det tredje kvartalet uppgick till 21,3 MSEK jämfört
med 22,1 MSEK för motsvarande kvartal 2006. Motsvarande siffror för de tre
första kvartalen 2007 är 62,5 MSEK jämfört med 65,5 MSEK för motsvarande period
2006. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 1,9 (3,8) MSEK
och för de tre första kvartalen till 8,4 (13,3) MSEK. Resultatet efter skatt
uppgick för kvartalet till 1,3 (2,6) MSEK och för de tre första kvartalen till
6,0 (8,6) MSEK. Likvida medel uppgick per 30 september 2007 till 3,0 MSEK i
moderbolaget

De minskade intäkterna i moderbolaget jämfört med föregående år är en följd av
att Net Entertainment idag har en högre andel av intäkterna i Malta där
bolagets kunder finns.
Händelser efter kvartalets utgång
Den 16:e oktober släppte bolaget release 3.9 av CasinoModule™ vilket omfattade
fyra nya spel och en helt ny typ av bonusfunktion. Mottagandet från
slutanvändarna har varit mycket positivt.
Framtidsutsikter
Framtidsutsikterna för Net Entertainment är fortsatt positiva och det är
bolagets bedömning att marknadsläget kommer att bestå. Bolaget har en stark och
växande kundbas bestående av flera ledande operatörer. Genom att erbjuda ett
marknadsledande produkt- och tjänsteutbud förbättras konkurrenskraften för
bolagets kunder samtidigt som nya operatörer attraheras.

Fjärde kvartalet har börjat starkt och Net Entertainment bedömer att såväl
omsättning som rörelseresultat kommer att vara högre än i det tredje kvartalet.

Bolaget avser under första kvartalet 2008 att initiera kontraktsutveckling i
Ukraina vilket kommer att resultera i mer kostnadseffektiv produktutveckling
samt ökad produktionskapacitet.
Redovisningsprinciper
Grund för rapportens upprättande
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering
och med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter
för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad med beaktande av
Årsredovisningslagen och RR 32, Redovisning för juridiska personer. I övrigt
tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och
beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Samtliga belopp redovisas
i tusentals kronor om inte annat anges.

Segmentsrapportering
Bolagets kärnprodukt, CasinoModule™, representerade majoriteten av intäkterna
under perioden. Beträffande en geografisk uppdelning av verksamheten erbjuder
Net Entertainments samarbetspartners (operatörerna) spel till sina kunder i
många olika länder. Net Entertainment har inte tillgång till information om
slutkunden (spelaren) och kan därför inte avgöra från vilka geografiska områden
spelintäkterna härstammar. Net Entertainments direkta kunders hemvist bestäms
utifrån helt andra skäl än närheten till den lokala marknaden, till exempel
passande spellagstiftning, skattemässiga eller andra skäl. Fördelen med
Internet är att det är en global, gränsöverskridande distributionsform där de
som innehar en spelsite kan ha sin hemvist var som helst i världen och
samtidigt betjäna många lokala marknader runt hela världen. Att indela
verksamheten i geografiska segment enligt dessa bolags juridiska hemvist, ger
inte relevant information. Även Net Entertainmentkoncernens verksamhet är på
samma sätt geografiskt spridd utifrån i huvudsak legala och marknadsmässiga
skäl.
Risker
Net Entertainment är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka
resultatet i mindre eller större omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och
verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.
Ledningens generella syn på de risker som verksamheten kan komma att påverkas
av har inte förändrats väsentligt jämfört med den beskrivning som ges i den
senast publicerade årsredovisningen. Beskrivningen nedan är en sammanfattning,
för en detaljerad beskrivning av riskbilden hänvisas till Net Entertainments
årsredovisning 2006, sidorna 10-11 samt sidan 32.

Bransch- och verksamhetsrelaterade risker
Som särskilt branschrelaterade verksamhetsrisker noteras att då spel på de
flesta nationella marknader är reglerat i lag är Net Entertainment, som
leverantör av kasinospel, och dess kunder beroende av rättsläget för
spelindustrin och kan påverkas starkt av politiska beslut och lagförändringar.
Net Entertainment har en klass 4-licens på Malta som innebär att Bolaget
tillåts driva hostingverksamhet för sina kunder och det är väsentligt att denna
licens upprätthålls och förlängs. Net Entertainment är även sedan 2005 medlem i
organisationen G4 som arbetar med att förebygga spelberoende (trots att bolaget
inte själv bedriver någon spelverksamhet) och CasinoModule™ är anpassat efter
de riktlinjer som ges.

Bland övriga verksamhetsrelaterade risker märks bl.a. att bolaget är beroende
av att den tekniska kompetensen hos personalen upprätthålls, att större
kundkontrakt bibehålls och att internt utvecklade produkter och andra
immateriella rättigheter och avtal skyddas. Bolagets konkurrenter
och generella konjunktursvängningar påverkar naturligtvis också bolagets
förutsättningar.

Finansiella risker
Koncernens resultat är exponerat mot valutakursförändringar då merparten av
försäljningen är i Euro, och kostnaderna (transaktionsexponering) är i svenska
kronor. Net Entertainment säkrar för närvarande inte denna del.
Resultat och eget kapital påverkas också av valutakursförändringar när de
utländska dotterbolagens resultat respektive tillgångar och skulder räknas om
till svenska kronor (omräkningsexponering). Säkring av de utländska
dotterbolagens egna kapital görs för närvarande inte. De utländska bolagen
finansieras främst genom eget kapital och koncerninterna lån i moderbolagets
hemvaluta. Koncernens verksamhet på Malta har till dags datum varit undantagen
moms.
De Maltesiska myndigheterna ser för närvarande över sitt regelverk gällande
utländska spelbolag men det är i dagsläget inte möjligt att ha en entydig
uppfattning om vilka eventuella regelförändringar som kan komma att göras.
Införs momsplikt på delar av Bolagets verksamhet kommer det sannolikt att
påverka resultatet negativt.
Valberedningens sammansättning
I enlighet med beslut vid årsstämman den 21 maj 2007 har medlemmarna i
valberedningen utsetts.
I valberedningen för årsstämman 2008 ingår;
· Emil Sunvisson, Scandcap, representerar Straumur Burdaras Investment Bank
· Per Hamberg, representerar familjerna Hamberg och Kling
· Niclas Eriksson, representerar Vasastaden Holding, familjen Lundström och
familjen Knutsson
· Pontus Lindwall, styrelseordförande i Net Entertainment NE AB
Valberedningen är sammansatt av representanter för de större ägarna i Net
Entertainment NE AB och representerar mer än 70 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2008 lägga förslag
avseende revisor och revisors ersättning, antal styrelseledamöter som ska
väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens
ordförande samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna
förslag på ny instruktion för valberedningen inför årsstämman 2009.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via
e-post till: valberedning@netent.com
Kommande rapporttillfälle
Bokslutskommuniké för 2007 offentliggörs den 18:e februari 2008.

Stockholm den 2 november 2007.

Johan Öhman
Verkställande Direktör
Net Entertainment NE AB

GRANSKNINGSRAPPORT
Jag har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Net Entertainment AB
(publ) för perioden 1 januari till 30 september 2007. Det är styrelsen och VD
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella
delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar
är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min
översiktliga granskning.

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för
översiktlig granskning SÖG 2410. Översiktlig granskning av finansiell
delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till
personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en
revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt
har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det
inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om
alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision
har.

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några
omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 2 november 2007

Gunnar Liljedahl
Auktoriserad revisor

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Öhman
Verkställande Direktör
Tfn: 08-556 967 00
johan.ohman@netent.com

Hemsida: www.netent.com

(för fullständig rapport se bifogad rapport)