NetEnt | Better Gaming

Valberedning utsedd i Net Entertainment

I enlighet med de av årsstämman 2010 beslutade principerna för tillsättande av
valberedning har Per Hamberg (utsedd av familjen Hamberg), Anna-Maria Thörnblom
Lundström (Provobis Invest AB) och Emil Sunvisson (familjen Kling) utsetts att,
tillsammans med styrelsens ordförande Rolf Blom, vara ledamöter av valberedning
avseende årsstämman 2011.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årstämman 2011 för beslut
vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
i förekommande fall revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer
för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess att
ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid
årsstämman 2011.
Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen till adress: Valberedningen,
Net Entertainment NE AB, Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm samt
valberedning@netent.com. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband
med kallelsen till årsstämman.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 13 april 2011.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Johan Öhman, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

eller

Bertil Jungmar, CFO Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
bertil.jungmar@netent.com

Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.