NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – mars 2010

FORTSATT STARK TILLVÄXT

-Intäkterna för första kvartalet ökade med 28,0 % till 87,9 (68,7) MSEK
-Rörelseresultatet ökade med 21,0 % till 35,7 (29,6) MSEK
-Rörelsemarginalen var 40,7 (43,0) %
-Resultat efter skatt uppgick till 31,0 (31,9) MSEK
-Vinst per aktie uppgick till 0,78 (0,81) SEK
-Två nya licensavtal tecknades för CasinoModule™, däribland bwin i Italien, och
tre nya kunders kasinon driftsattes

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET
Tillväxten var fortsatt stark i första kvartalet, rensat för valutaeffekter
ökade intäkterna med 41,0 procent jämfört med första kvartalet 2009 och 7,7
procent jämfört med föregående kvartal. Förstärkningen av den svenska valutan
har hållit tillbaka intäktsökningen i SEK och haft betydande effekter på
finansnettot.

Gioco Digitale, helägt dotterbolag till bwin som är världens största
börsnoterade onlineoperatör, tecknade avtal om leverans av CasinoModule till
såväl Gioco Digitale som bwins italienska webbplats bwin.it.

Det regulatoriska ramverket för den italienska marknaden offentliggjordes i
slutet av mars, vilket är senare än förväntat. Integrationsarbetet har pågått
under kvartalet och fortsätter tillsammans med licensieringsarbetet avseende
aktuella spel.

KOMMENTARER FRÅN JOHAN ÖHMAN, VD
Trots att inga större operatörer driftsattes under första kvartalet har
intäkterna ökat kraftigt jämfört med föregående kvartal vilket understryker den
fortsatt starka underliggande marknadstillväxten. Försvagningen av euron mot
svenska kronan under samma period förtog emellertid mycket av ökningen i lokal
valuta. Den ökande spelaktiviteten har fortsatt under andra kvartalet vilket
tillsammans med ett flertal ännu ej driftsatta s.k. Tier 1-operatörer skapar
goda förutsättningar för fortsatt stark utveckling.

Försäljningsframgångarna med flera nya Tier 1-operatörer är oerhört glädjande.
Det är resultatet av kompromisslöst fokus på kvalitet och högt
underhållningsvärde. För att hantera tillströmningen av nya operatörer
fortsätter vi att utveckla företaget och förstärka organisationen. Därigenom
skapas handlingsutrymme att tillvarata affärsmöjligheter och samtidigt möta
ökande krav allt eftersom marknaden mognar.

Den högre utvecklingstakten på såväl spel- som plattformssidan har resulterat i
en ökning i aktiverade utvecklingskostnader. Dessa påverkas även av
utvecklingsarbetet för att anpassa CasinoModule till regelverket i Italien,
en marknad som förväntas bli betydande för oss framgent. Dessutom blir spelen
allt mer komplexa och utvecklingsintensiva. Paradspel som ”Gonzos Quest”,
vilket lanserades under första kvartalet, är viktiga för att säkerställa vår
position som premiumleverantör. De högre utvecklingskostnaderna för att ta fram
denna typ av spel kompenseras av en högre intjäningsförmåga.

Regleringen av den italienska spelmarknaden fortskrider om än med viss
försening orsakad av den italienska spelmyndigheten (AAMS). Net Entertainment
är väl positionerat och arbetet med att möta myndighetens krav går enligt plan.
Vi har hittills tecknat avtal med de två största speloperatörna i Italien vilka
tillsammans kontrollerar drygt hälften av marknaden. Bedömningen är att
kasinoverksamheten kommer att kunna driftsättas efter halvårsskiftet.

Under kvartalet utökades samarbetet med Bonnier som lanserade sitt onlinekasino
”vinnarum.com”. Bonniers insteg på marknaden för onlinespel är intressant och
det är troligt att vi får se fler mediabolag och andra aktörer etablera
operatörsverksamhet i takt med att fler marknader regleras.

OM NET ENTERTAINMENT
Net Entertainment är en premiumleverantör av digitalt distribuerade spelsystem
som används av flera av världens mest framgångsrika speloperatörer.
Kärnprodukten, CasinoModule, är en komplett spelplattform omfattande
högkvalitativa spel och ett kraftfullt administrationsverktyg. Operatörer
erhåller ett kundanpassat spelsystem som är enkelt att integrera vilket
säkerställer kort leveranstid och kostnadseffektiv drift. Intäkterna består av
royalty som bestäms av de intäkter företagets produkter genererar och
setup-avgifter vid nyteckning av avtal. Net Entertainment är ett renodlat
drift- och utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen spelverksamhet.
Bolagets varumärke är internationellt erkänt och förknippas med nytänkande,
service och kvalitet.

Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker och på Malta
varifrån all kommersiell verksamhet, försäljning, marknadsföring och
produktledning bedrivs samt kontor i Gibraltar.

Moderbolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan januari 2009 och var
dessförinnan noterat på Nordic Growth Market (NGM) Equity.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, Finansdirektör Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
bertil.jungmar@netent.com