NetEnt | Better Gaming

Extra Bolagsstämma 2020

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

 ANMÄLAN M.M.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 9 december 2020 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 16 december 2020 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att förhandsrösten är NetEnt tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 9 december 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 9 december 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.netent.com/stamma. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara NetEnt tillhanda senast den 16 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till NetEnt AB, att: Carolina Bruce, Vasagatan 16, 111 20, Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@netent.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Bestämmande av antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter
 7. Fastställande av arvoden åt styrelsen
 8. Val av styrelseledamöter
  • nyval av styrelseledamot: Martin Carlesund
  • nyval av styrelseledamot: Jesper von Bahr
  • nyval av styrelseledamot: Jacob Kaplan
 1. Beslut att avskaffa principerna för utseende av medlemmarna i valberedningen
 2. Beslut att avskaffa riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare