NetEnt | Better Gaming

NET ENTERTAINMENT: NET ENTERTAINMENT AVGER HÄRMED DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2007

· Nettoomsättningen ökade med 52% till 33,2 (21,8) MSEK
· Resultat efter skatt ökade med 62% till 11,5 (7,1) MSEK
· Periodens resultat belastades med noteringskostnader av engångskaraktär om
1,9 MSEK
· Nettovinstmarginalen var 34,1 (32,8)%
· Resultat per aktie uppgick till 0,29 (0,18) kr
· 2 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™
· Bolaget noterades på Nordic Growth Market (NGM Equity) under NET-B
· Fortsatt ökad produktionstakt

Kommentarer från Johan Öhman, Verkställande Direktör
”Net Entertainment fortsätter att uppvisa en positiv resultatutveckling.
Investeringarna i FoU samt ökad produktionskapacitet har fallit väl ut och den
nya generation spel som sedan en tid levereras står i en klass för sig själva.
Vår fokusstrategi är en av anledningarna till att vi är ett av de mest lönsamma
bolagen i vår bransch.

Avtalet med Mariabingo markerar ett insteg på en ny marknad för bolaget vilket
vi ser med tillförsikt. Vår befintliga kundbas utgörs primärt av
sportspelssiter och bingomarknaden är ett av flera intressanta marknadssegment
där vår produkt kan utgöra ett lönsamt tillägg till befintligt
produkterbjudande.

Ansträngningarna att rekrytera personal fortskrider i oförminskad takt i syfte
att möta efterfrågan på nya produkter och tjänster. Som fristående bolag ökar
möjligheterna att etablera bredare kännedom om Net Entertainment på såväl
arbets- som finansmarknaden”.

Om Net Entertainment
Net Entertainment NE AB (Moderbolaget, organisationsnummer 556532-6443) och
dess dotterföretag Net Entertainment Malta Ltd (sammantaget Koncernen) är en
ledande leverantör av digitalt distribuerad mjukvara för spel på Internet.
Bolaget grundades 1996 och har en kundkrets omfattandes ett 45-tal
internationella spelbolag. Intäkterna består av royalty som bestäms av de
intäkter företages produkter genererar samt andra försäljningsintäkter. Net
Entertainment är ett renodlat utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen
spelverksamhet. Bolagets varumärke är internationellt erkänt och förknippas med
nytänkande, service och kvalitet.

Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker samt på Malta
varifrån all kommersiell verksamhet såsom försäljning, marknadsföring och
produktledning bedrivs.

Moderbolaget är noterat på Nordic Growth Market (NGM) Equity sedan 5 april 2007
.
Kommentarer till utvecklingen under kvartalet
Utvecklingen under kvartalet var god. Nettoomsättningen steg med 52 procent
till 33,2 (21,8) MSEK. 14 nya spel lanserades under kvartalet. Den nya
organisationen där produktledning, försäljning och marknadsföring flyttats
närmre kunderna har mottagits positivt.

Bolagets premiumprodukt, CasinoModule™, medger fortsatt goda marginaler.

Bolaget förstärkte under kvartalet det account-management team som arbetar med
att proaktivt bistå bolagets kunder med assistans och domänexpertis. Denna
satsning har varit uppskattad och bidrar till att stärka kundrelationerna samt
att öka intäkterna.

Kvartalets resultat belastas av noteringskostnader av engångskarakter uppgående
till 1,9 MSEK.

I februari införde Turkiet ny lagstiftning som begränsar möjligheten att
erbjuda onlinespel, vilket hade viss negativ effekt på omsättningen under
perioden.

Marknaden
Marknaden för spel på Internet har visat hög tillväxt under de senaste fem åren
och förväntas framgent växa med 20 procent per år. Den totala omsättningen för
Internetspel förväntas under 2007 överstiga 20 miljarder USD1.

Net Entertainment bedömer att det finns goda förutsättningar för fortsatt
expansion. Marknaden för onlinespel blir allt mer mogen och tydliga tecken på
en konsolideringsfas kan skönjas. Detta kommer att medföra att marknaden på
sikt kommer domineras av ett mindre antal aktörer vilket kommer att öka
efterfrågan på s.k. ”best-of-breed” lösningar. Samtidigt breddar
onlineoperatörerna successivt produktutbudet genom att lägga till nya produkter
och blir därmed allt mer att likna vid spelportaler. Därigenom attraherar de
nya spelare och ökar samtidigt omsättningen från befintliga kunder genom s.k.
”cross-sale”. Sammantaget gynnar denna utveckling Net Entertainment och bolaget
kommer att ta en aktiv roll i den omstrukturering som sker på marknaden.

Bolagets kunder utgörs primärt av sportspelssiter där den genomsnittliga
slutanvändaren är en man i 25- till 35-årsåldern. Samtidigt utgör kvinnor
enligt eCogras rapport2 från januari 2007 ett växande spelarsegment som
sportspelssiter över lag inte adresserar. Framväxten av operatörer som vänder
sig till nya målgrupper (som exempelvis bingositer) är därför intressanta
marknadssegment. Net Entertainment arbetar aktivt med att utveckla spel som
vänder sig till olika typer av spelare.

Den legala utvecklingen inom EU ger successivt ökat manövreringsutrymme för Net
Entertainments kunder. EG-domstolen har i en serie domar, senast i
Placanicadomen, visat en konsekvent negativ hållning gentemot de statliga
spelmonopolen. Genomslaget på nationell nivå har till dags datum emellertid
varit blygsamt. Det är bolagets bedömning att vi över tiden kommer att se en
reglerad spelmarknad vilket öppnar upp helt nya möjligheter för marknadens
aktörer samtidigt som det introducerar nya krav. Net Entertainment står väl
rustade för denna utveckling, exempelvis genom att CasinoModule™ redan idag
stödjer organisationen G4’s normer för skydd mot spelberoende.

Konkurrenter
Även om marknaden för onlinespel är stor och växande så domineras
leverantörssidan idag av ett fåtal aktörer. Net Entertainments huvudsakliga
konkurrenter är Boss Media, Chartwell, Cryptologic, Playtech,

1) Christiansen Capital Advisor’s Global Internet Gambling Revenues Estimates
and Projections 2001-2010, 2005.
2) An Exploratory Investigation into the Attitudes and Behaviours of Internet
Casino and Poker Players, commissioned by eCOGRA (e-Commerce and Online Gaming
Regulation and Assurance), January, 2007.
Microgaming och Real Time Gaming. Samtliga dessa har en betydligt bredare
produktportfölj än Net Entertainment och många har under senare år fokuserat på
pokermarknaden.

Net Entertainment har till skillnad från sina konkurrenter valt att fokusera på
kasinospel som avgränsat marknadssegment och utvecklar därför en kasinolösning
av allra högsta klass. Detta har visat sig vara en strategi som fallit mycket
väl ut. Ledningen bedömer att företaget har en marknadsandel om cirka tio
procent (baserat på att Net Entertainment är leverantör av kasinospel till
cirka tio av de 100 största sportspelsiterna).

Prisutveckling
Licensavgiften för kasinolösningar har i absoluta tal stigit under de senaste
åren. Denna utveckling är driven av operatörernas ökande omsättning. Under
samma period har royaltynivån sjunkit något men denna utveckling tycks nu ha
stabiliserat sig.

Nya uppdrag och kunder
Under kvartalet tecknads avtal för leverans av CasinoModule™ till tre nya
spelsiter; winunited.com, mariabingo.com samt carlospoker.com. Samtliga dessa
kasino kommer att driftsättas under våren 2007.
Händelser efter kvartalets utgång
Bolaget har sedan rapportperiodens utgång tecknat följande nya licensavtal;

BetUnited som driver spelsiterna winunited.com samt wettstar.de. BetUnited
grundades 2005 och bedriver verksamhet under en Maltesisk spellicens.
Kärnverksamheten är sportspel vilken genom CasinoMoulde™ kommer att
kompletteras med kasinospel.

Begawin är en spansk landbaserad kasinooperatör som kommer att komplettera
verksamheten med ett online-kasino. Genom ett väletablerat varumärke samt
gedigen branscherfarenhet avser Begawin att etablera sig som ett tongivande
onlinekasino.

Tower Gaming är en pokersite som fokuserar på den skandinaviska marknaden.
Genom att addera CasinoModule™ kommer Tower Gamings kunder även att kunna spela
kasinospel.

Wauw Gaming är ett nystartat bolag som har ansökt om spellicens på Malta.
Bolaget kommer primärt att adressera den skandinaviska marknaden.
Framtidsutsikter
Framtidsutsikterna för Net Entertainment bedöms som fortsatt positiva och det
är bolagets bedömning att marknadsläget kommer att bestå under 2007. Bolaget
har en stark kundbas som omfattar flera ledande operatörer. Genom att erbjuda
ett marknadsledande produkt- och tjänsteutbud förbättras konkurrenskraften för
befintliga kunder samtidigt som det attraherar nya operatörer.

Net Entertainment lämnar ingen prognos för 2007.
Omsättning och resultat för kvartalet
Koncernens omsättning för det första kvartalet uppgick till 33,7 (21,8) MSEK
vilket var en ökning med 54 procent jämfört samma period föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till 12,5 (10,6) MSEK . Resultatet efter skatt
uppgick till 11,5 (7,1) MSEK, vilket motsvarar 0,29 (0,18) kronor per aktie.
Likvida medel, finansiering och finansiell ställning
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första
kvartalet till -7,8 (11,8) MSEK. Kassaflödet påverkades av en amortering till
Betsson AB (Publ) på 15 MSEK (på en skuld om totalt 20 MSEK som finns kvar
sedan uppdelningen av bolagen) samt kostnader av engångskaraktär om 1,9 MSEK i
samband med bolagets notering. Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till -3,9 (-2,1) MSEK. I detta ingår försäljning av inventarier om 3,1
(0,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,0 (0,0)
MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2007 till 1,5 MSEK.
Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick för perioden
till 2,2 (1,7) MSEK och i materiella anläggningstillgångar till 1,7 (0,2) MSEK.
Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 20,5 MSEK jämfört med (21,8) MSEK för
motsvarande period 2006. De minskade intäkterna i moderbolaget är en följd av
att Net Entertainment idag har en högre andel av intäkterna i Malta där
bolagets kunder finns. Rörelseresultatet uppgick till 2,0 (11,3) MSEK och
resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (7,8) MSEK. Likvida medel uppgick per
31 mars 2007 till 0,4 MSEK i moderbolaget.
Personal och Organisation
Antal anställda i koncernen uppgick vid periodens slut till 55 (36) personer.
Andelen kvinnor uppgick till 29 (25) procent. Medräknat underkonsulter
sysselsatte Net Entertainment ca 63 (42) personer. Personalkostnaderna under
perioden uppgick till 11,2 (5,9) MSEK.

Vid utgången av kvartalet var 6 personer anställda vid dotterbolaget Net
Entertainment Malta Ltd. Maltabolaget ansvarar för försäljning, account
management, affärsutveckling/produktledning samt marknadsföring.
Redovisningsprinciper
Grund för rapportens upprättande
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering
och med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter
för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad med beaktande av
Årsredovisningslagen och RR 32, Redovisning för juridiska personer. I övrigt
tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och
beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Samtliga belopp redovisas
i tusentals kronor om inte annat anges.

Segmentsrapportering
Bolagets kärnprodukt, CasinoModule™, representerade majoriteten av intäkterna
under perioden. Beträffande en geografisk uppdelning av verksamheten erbjuder
Net Entertainments samarbetspartners (operatörerna) spel till sina kunder i
många olika länder. Net Entertainment har inte tillgång till information om
slutkunden (spelaren) och kan därför inte avgöra från vilka geografiska områden
spelintäkterna härstammar. Net Entertainments direkta kunders hemvist bestäms
utifrån helt andra skäl än närheten till den lokala marknaden, till exempel
passande spellagstiftning, skattemässiga skäl eller andra skäl. Fördelen med
Internet är att det är en global, gränsöverskridande distributionsform där de
som innehar en spelsite kan ha sin hemvist var som helst i världen och
samtidigt betjäna många lokala marknader runt hela världen. Att indela
verksamheten i geografiska segment enligt dessa bolags juridiska hemvist, ger
inte relevant information. Även Net Entertainmentkoncernens verksamhet är på
samma sätt geografiskt spridd utifrån i huvudsak legala och marknadsmässiga
skäl.
Kommande rapporttillfälle
Kvartalsrapporten för perioden april-juni 2007 offentliggörs den 17 augusti
2007.

Stockholm den 21 maj 2007.

Johan Öhman
Verkställande Direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns översiktliga
granskning.

Frågor kan riktas till:
Johan Öhman
Verkställande Direktör
Tfn: 08-556 967 00
johan.ohman@netent.com

Hemsida: www.netent.com

(För tabeller, se bifogad fil)

(För fullständig rapport, se bifogad fil)