NetEnt | Better Gaming

Årsstämma 2020

Årsstämman för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019 ägde rum onsdagen den 29 april 2020 i Stockholm.

Stämmans deltagare, via ombud och poströstning, representerade 63,6 procent av rösterna och 43,5 procent av aktierna i bolaget.

Följande beslutades vid årsstämman.

Fastställande av räkenskaper och utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att utdelning ej ska utgå för räkenskapsåret 2019. Se dock beslutet om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande nedan.

Styrelse

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade om omval av Fredrik Erbing, Peter Hamberg, Pontus Lindwall, Maria Redin, Lisa Gunnarsson, Christoffer Lundström och Jonathan Pettemerides samt nyval av Mathias Hedlund. Mathias Hedlund valdes till ny ordförande för styrelsen. Ordinarie arvode beslutades utgå med 750 000 kronor till ordföranden samt extra arvode om 500 000 kronor till ordförande för kommande arbetsuppgifter under året med anledning av bolagets omfattande organisatoriska förändringar samt förändringar i branschen. Arvode till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget beslutades utgå med 320 000 kronor och att arvode därutöver ska utgå med 115 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet med 40 000 kronor samt till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet med 25 000 kronor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade att valberedningen ska före nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska ansvara för sammankallande av valberedningen. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande, innebärande en värdeöverföring till aktieägarna om 1,00 kronor per aktie. Styrelsen beslutade på efterföljande konstituerande styrelsemöte att, enligt bolagsstämmans bemyndigande, fastställa avstämningsdagen för uppdelning av bolagets aktier till den 7 maj 2020 och avstämningsdagen för indragning av inlösenaktierna till den 10 juni 2020.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B.

Riktad emission till säljarna av Red Tiger Gaming Limited med betalning genom kvittning

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om en riktad emission av 6 327 175 aktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma säljarna av Red Tiger Gaming Limited.