Balansräkningar
kSEK 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012
Tillgångar
Immateriella tillgångar 318 208 253 495 183 294 193 136 197 596 167 246
Materiella anläggningstillgångar 151 345 120 546 83 662 70 203 59 795 49 129
Övriga långfristiga fordringar 15 166 9 567 18 270 19 031 0 0
Summa anläggningstillgångar 484 719 383 608 285 226 282 370 257 391 216 375
             
Kundfordringar 55 786 44 306 35 101 15 190 8 102 16 818
Övriga fordringar 74 843 91 127 69 465 64 868 52 995 59 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 210 422 213 247 148 322 104 407 83 330 63 698
Medel hållna för licenstagares räkning 82 535 92 398 24 570 79 117 25 238 114 034
Likvida medel 387 035 494 497 402 058 258 057 105 829 81 230
Summa omläggningstillgångar 810 621 935 575 679 516 521 639 275 494 335 446
             
Summa tillgångar 1 295 340 1 319 183 964 742 804 009 532 885 551 821
             
Eget kapital och skulder
Aktiekapital 1 205 1 205 1 205 1 201 1 191 1 191
Övrigt tillskjutet kapital 93 812 90 189 80 856 66 401 41 624 41 624
Reserver 24 550 6 897 -8 448 12 509 -3 659 -11 987
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 836 928 824 785 640 548 466 090 341 510 263 366
Summa eget kapital 956 495 923 076 714 161 546 201 380 666 294 194
Uppskjuten skatteskuld 11 341 14 269 11 418 12 390 7 478 3 514
Summa långfristiga skulder 11 341 14 269 11 418 12 390 7 478 3 514
 
Leverantörsskulder 44 421 99 700 33 534 29 070 31 270 28 650
Aktuella skatteskulder 25 628 25 034 30 284 11 515 6 604 9 537
Övriga skulder 145 811 164 947 90 555 143 036 63 619 172 357
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 111 644 92 157 84 790 61 797 43 248 41 696
Summa kortfristiga skulder 327 504 381 838 239 163 245 418 144 741 254 114
             
Summa eget kapital och skulder 1 295 340 1 319 183 964 742 804 009 532 885 551 821