Balansräkningar
kSEK 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2 011
Tillgångar
Immateriella tillgångar 253 495 183 294 193 136 197 596 167 246 133 142
Materiella anläggningstillgångar 120 546 83 662 70 203 59 795 49 129 50 412
Övriga långfristiga fordringar 9 567 18 270 19 031 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 383 608 285 226 282 370 257 391 216 375 183 554
             
Kundfordringar 44 306 35 101 15 190 8 102 16 818 3 680
Övriga fordringar 91 127 69 465 64 868 52 995 59 666 38 473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 213 247 148 322 104 407 83 330 63 698 54 788
Medel hållna för licenstagares räkning 92 398 24 570 79 117 25 238 114 034 87 689
Likvida medel 494 497 402 058 258 057 105 829 81 230 74 234
Summa omläggningstillgångar 935 575 679 516 521 639 275 494 335 446 258 864
             
Summa tillgångar 1 319 183 964 742 804 009 532 885 551 821 442 418
             
Eget kapital och skulder
Aktiekapital 1 205 1 205 1 201 1 191 1 191 1 191
Övrigt tillskjutet kapital 90 189 80 856 66 401 41 624 41 624 40 904
Reserver 6 897 -8 448 12 509 -3 659 -11 987 -7 469
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 824 785 640 548 466 090 341 510 263 366 203 357
Summa eget kapital 923 076 714 161 546 201 380 666 294 194 237 983
Uppskjuten skatteskuld 14 269 11 418 12 390 7 478 3 514 3 373
Summa långfristiga skulder 14 269 11 418 12 390 7 478 3 514 3 373
 
Leverantörsskulder 99 700 33 534 29 070 31 270 28 650 33 498
Aktuella skatteskulder 25 034 30 284 11 515 6 604 9 537 15 139
Övriga skulder 164 947 90 555 143 036 63 619 172 357 118 710
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 92 157 84 790 61 797 43 248 41 696 33 715
Summa kortfristiga skulder 381 838 239 163 245 418 144 741 254 114 201 062
             
Summa eget kapital och skulder 1 319 183 964 742 804 009 532 885 551 821 442 418