Balansräkningar
kSEK 2 019 2 018 2 017 2 016 2 015 2 014
Tillgångar
Immateriella tillgångar 3 009 880 334 786 318 208 253 495 183 294 193 136
Materiella anläggningstillgångar 94 710 123 047 151 345 120 546 83 662 70 203
Nyttjanderättstillgångar 228 829
Uppskjuten skattefordran 4 740 6 019
Övriga långfristiga fordringar 26 106 30 261 32 563 19 309 27 147 19 031
Summa anläggningstillgångar 3 364 265 494 112 502 116 393 350 294 103 282 370
 
Kundfordringar 205 834 64 427 55 786 44 306 35 101 15 190
Övriga fordringar 55 664 51 866 74 843 91 127 69 465 64 868
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 200 957 211 036 214 958 219 887 152 513 104 407
Medel hållna för licenstagares räkning 51 138 29 543 82 535 92 398 24 570 79 117
Likvida medel 265 458 500 845 387 035 494 497 402 058 258 057
Summa omsättningstillgångar 779 051 857 716 815 157 942 215 683 707 521 639
 
Summa tillgångar 4 143 316 1 351 829 1 317 272 1 335 565 977 810 804 009
 
Eget kapital och skulder
Aktiekapital 1 205 1 205 1 205 1 205 1 205 1 201
Övrigt tillskjutet kapital 95 962 93 812 93 812 90 189 80 856 66 401
Reserver 170 297 32 258 24 550 6 897 -8 448 12 509
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 689 215 828 745 791 811 784 856 617 053 466 090
Summa eget kapital 956 678 956 020 911 378 883 147 690 666 546 201
Förskott från kunder 12 412 7 290 52 306 33 879 24 376
Banklån 2 000 643
Leasingskulder 152 379
Uppskjuten skatteskuld 66 578 10 245 11 341 14 269 11 418 12 390
Summa långfristiga skulder 2 532 363 17 534 63 647 48 148 35 794 12 390
 
Skulder till kreditinstitut -
Leverantörsskulder 27 342 30 791 44 421 99 700 33 534 29 070
Aktuella skatteskulder 56 054 24 421 25 628 25 034 30 284 11 515
Leasingskulder 63 165
Banklång 237 608
Övriga skulder 139 067 138 876 145 811 164 947 90 555 143 036
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 131 039 184 186 126 387 114 589 96 978 61 797
Summa eget kapital och skulder 4 143 316 1 351 829 1 317 272 1 335 565 977 810 804 009
             
Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0 94 400