Kassaflöde
kSEK 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012
Rörelseresultat 581 636 518 651 401 611 261 665 179 748 153 057
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 158 019 138 894 138 285 128 511 103 140 74 257
Övrigt -4 664 -4 155 2 434 294 -811 -1 550
Finansnetto -1 280 -1 042 -397 439 -259 -348
Betald skatt -40 879 -47 889 -12 652 -14 745 -14 729 -17 187
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 692 831 604 459 529 281 376 164 267 089 208 229
Förändring av rörelsekapital -26 769 19 755 -40 520 -11 267 -17 159 -12 807
Kassaflöde från den löpande verksamheten 666 062 624 214 488 761 364 897 249 930 195 422
 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -156 362 -154 277 -99 766 -84 430 -102 481 -90 980
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -86 900 -79 862 -51 439 -36 765 -33 876 -20 597
Kassaflöde från investeringsverksamheten -243 262 -234 139 -151 205 -121 195 -136 357 -111 577
 
Erlagt aktiekapital 0 0 9 869 24 788 0 0
Återköp av teckningsoptioner -52 -306 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0 -1 874 1 874
Utbetald utdelning -540 294 -320 174 -199 534 -118 661 -88 996 -79 107
Erhållen premie avseende teckningsoptioner 3 647 9 528 4 589 0 0 720
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -536 700 -310 952 -185 076 -93 873 -90 870 -76 513
 
Periodens kassaflöde -113 900 79 123 152 480 149 828 22 703 7 332
 
Likvida medel vid periodens början 494 497 402 058 258 057 105 829 81 230 74 234
Kursdifferens i likvida medel 6 438 13 317 -8 479 2 400 1 896 -336
Likvida medel vid periodens slut 387 035 494 498 402 058 258 057 105 829 81 230