Kassaflöde
kSEK 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2 011
Rörelseresultat 535 949 401 611 261 665 179 748 153 057 129 713
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 138 894 138 285 128 511 103 140 74 257 45 823
Övrigt -4 155 2 434 294 -811 -1 550 -430
Erhållen ränta 30 124 954 346 204 420
Betald ränta -1 072 -521 -515 -605 -552 -166
Betald skatt -47 889 -12 652 -14 745 -14 729 -17 187 -6 060
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 621 757 529 281 376 163 267 089 208 229 169 300
Förändring av rörelsekapital 2 456 -40 520 -11 267 -17 159 -12 807 33 951
Kassaflöde från den löpande verksamheten 624 213 488 761 364 896 249 930 195 422 203 251
 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -154 277 -99 766 -84 430 -102 481 -90 980 -77 539
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -79 862 -51 439 -36 765 -33 876 -20 597 -21 505
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Avyttring av aktier och andelar, dotterbolag 0 0 0 0 0 0
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Förändring av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -234 139 -151 205 -121 195 -136 357 -111 577 -99 044
 
Erlagt aktiekapital 0 9 869 24 788 0 0 0
Övrigt tillskjutet kapital -306 0 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 -1 874 1 874 0
Utbetald utdelning -320 174 -199 534 -118 661 -88 996 -79 107 -79 107
Teckningsoptioner 9 528 4 589 0 0 720 2 542
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -310 952 -185 076 -93 873 -90 870 -76 513 -76 565
 
Periodens kassaflöde 79 122 152 480 149 828 22 703 7 332 27 642
 
Likvida medel vid periodens början 402 058 258 057 105 829 81 230 74 234 47 034
Kursdifferens i likvida medel 13 317 -8 479 2 400 1 896 -336 -442
Likvida medel vid periodens slut 494 497 402 058 258 057 105 829 81 230 74 234