Kassaflöde
kSEK 2 019 2 018 2 018 2 017 2 016 2 015
Rörelseresultat 528 726 601 098 601 098 581 636 518 651 401 611
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 326 345 214 959 214 959 158 019 138 894 138 285
Övrigt 20 016 304 304 -4 664 -4 155 2 434
Finansnetto 8 811 -2 039 -2 039 -1 280 -1 042 -397
Betald skatt 22 016 -48 355 -48 355 -40 879 -47 889 -12 652
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 804 227 765 966 765 966 692 831 604 459 529 281
Förändring av rörelsekapital -229 359 61 912 61 912 -26 769 19 755 -40 520
Kassaflöde från den löpande verksamheten 574 871 827 878 827 878 666 062 624 214 488 761
 
Förvärv av dotterbolag -2 281 378
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -188 688 -147 523 -147 523 -156 362 -154 277 -99 766
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18 942 -38 595 -38 595 -86 900 -79 862 -51 439
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 489 008 -186 118 -186 118 -243 262 -234 139 -151 205
 
Upptaget banklån 2 296 397
Amortering av leaseskuld -61 071
Återköp av egna aktier -30 355
Erlagt aktiekapital 0 0 9 869
Återköp av teckningsoptioner -52 -306 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utbetald överföring/utdelning till aktieägare -538 044 -540 294 -540 294 -540 294 -320 174 -199 534
Erhållen premie avseende teckningsoptioner 2 150 3 647 9 528 4 589
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 669 076 -540 294 -540 294 -536 700 -310 952 -185 076