Nyckeltal
Koncernen 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2 011
Rörelsemarginal (procent) 36,8 35,5 30,7 28,5 29,1 30,3
Soliditet (procent) 70,0 74,0 67,9 71,4 53,3 54,4
Kassalikviditet (procent) 245,0 284,1 212,6 190,3 132,0 128,7
Räntebärande nettoskuld (kSEK) -494 497 -402 058 -258 057 -105 829 -79 356 -74 234
Nettoskuldsättningsgrad (gånger) -0,5 -0,6 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3
Genomsnittligt antal anställda 618 489 401 328 257 220
Anställda vid årets slut 680 529 456 356 301 231
Anställda och konsulter vid årets slut 892 718 591 461 403 324
Resultat per aktie före utspädning (1) 2,10 1,56 1,02 0,70 0,57 0,50
Resultat per aktie efter utspädning (1) 2,10 1,56 1,01 0,70 0,57 0,50
Eget kapital per aktie (1) 3,84 2,97 2,28 1,60 1,24 1,01
Överföring till aktieägare per aktie (föreslagen för 2016) (1) 3,84 1,33 0,83 0,50 0,38 0,33
Genomsnittligt antal utestående aktier (1) 240 130 860 240 130 860 239 440 896 237 322 296 237 322 296 237 322 296
Utestående antal aktier vid årets slut (1) 240 130 860 240 130 860 239 797 644 237 322 296 237 322 296 237 322 296
             
             
(1) Justerat för split 6:1 som skedde i maj 2016