Resultaträkningar
kSEK 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2 011
Intäkter 1 452 158 1 129 405 850 410 628 961 525 518 426 838
Övriga intäkter 2 943 3 020 1 253 1 785 1 153 780
Summa rörelsens intäkter 1 455 101 1 132 425 851 663 630 746 526 671 427 618
Rörelsens kostnader
Personalkostnader -409 014 -334 097 -249 698 -193 104 -161 225 -146 547
Av- och nedskrivningar -138 894 -138 285 -128 511 -103 140 -74 257 -45 823
Övriga rörelsekostnader -371 244 -258 432 -211 789 -154 754 -138 132 -105 535
Summa rörelsens kostnader -919 152 -730 814 -589 998 -450 998 -373 614 -297 905
Rörelseresultat 535 949 401 611 261 665 179 748 153 057 129 713
Finansiella poster
Finansiella intäkter 35 739 14 100 13 679 30 334 46 041 6 640
Finansiella kostnader -26 161 -12 425 -9 309 -27 384 -47 835 -7 359
Summa finansiella poster 9 578 1 675 4 370 2 950 -1 794 -719
Resultat före skatt 545 527 403 286 266 035 182 698 151 263 128 994
Skatt på årets resultat -41 115 -29 294 -22 793 -15 559 -15 121 -13 380
Årets resultat 504 412 373 992 243 242 167 139 136 142 115 614
Vinst per aktie före utspädning (SEK) (1) 2,10 1,56 1,02 0,70 0,57 0,49
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) (1) 2,10 1,56 1,02 0,70 0,57 0,49
Antal aktier vid periodens utgång (1) 240 130 860 240 130 860 239 440 896 237 322 296 237 322 296 237 322 296
Genomsnittligt antal aktier (1)

240 130 860 240 130 860 238 019 448 237 322 296 237 322 296 237 322 296
Effektiv skattesats 7,5% 7,3% 8,6% 8,5% 10,0% 10,4%
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 504 412 373 992 243 242 167 139 136 142 115 614
Rapport över resultat och övrigt totalresultat
Poster som kan kommat att återföras till resultatet
Valutadifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 15 345 -20 957 16 168 8 328 -4 437 -911
Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat - -
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 15 345 -20 957 16 168 8 328 -4 437 -911
Summa totalresultat för året 519 757 353 035 259 410 175 467 131 705 114 703
Föreslagen/genomförd överföring till aktieägare/utdelning per aktie (1) 2,25 1,33 0,83 0,50 0,38 0,33
             
             
(1) Justerat för split 6:1 som skedde i maj 2016