Resultaträkningar
kSEK Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Intäkter 417 563 404 524 401 108 396 258 399 581 356 450
Övriga intäkter 1 697 -3 313 5 526 1 617 713 939
Summa rörelsens intäkter 419 260 401 211 406 634 397 875 400 294 357 389
Personalkostnader -123 110 -108 620 -117 719 -113 873 -107 740 -98 452
Avskrivningar -41 665 -39 801 -39 594 -36 958 -36 644 -34 719
Övriga rörelsekostnader -104 533 -96 869 -104 333 -110 808 -99 944 -94 774
Summa rörelsens kostnader -269 308 -245 290 -261 646 -261 639 -244 328 -227 945
Rörelseresultat 149 952 155 921 144 988 136 236 155 966 129 444
Rörelseresultat % 35,8% 38,9% 35,7% 34,2% 39,0% 36,2%
Finansiellt netto -81 -1 836 2 107 -1 883 4 151 159
Resultat före skatt 149 871 154 085 147 095 134 353 160 117 129 603
Skatt på periodens resultat 2 311 -11 674 -13 236 -10 369 -10 174 -10 355
Periodens resultat 152 182 142 411 133 859 123 984 149 943 119 248
Rapport över resultat och totalresultat - Koncernen
Periodens resultat 152 182 142 411 133 859 123 984 149 943 119 248
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 18 687 -5 619 4 356 229 -5 968 11 724
Kassaflödessäkringar 0 0
Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat 0 0
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 18 687 -5 619 4 356 229 -5 968 11 724
Summa totalresultat för året 170 869 136 792 138 215 124 213 143 975 130 972