Resultaträkningar
kSEK Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Intäkter 404 524 401 108 396 258 399 581 356 450 351 466
Övriga intäkter -3 313 5 526 1 617 713 939 602
Summa rörelsens intäkter 401 211 406 634 397 875 400 294 357 389 352 068
Personalkostnader -108 620 -117 719 -113 873 -107 740 -98 452 -104 941
Avskrivningar -39 801 -39 594 -36 958 -36 644 -34 719 -33 883
Övriga rörelsekostnader -96 869 -104 333 -110 808 -99 944 -94 774 -90 841
Summa rörelsens kostnader -245 290 -261 646 -261 639 -244 328 -227 945 -229 665
Rörelseresultat 155 921 144 988 136 236 155 966 129 444 122 403
Rörelseresultat % 38,9% 35,7% 34,2% 39,0% 36,2% 34,8%
Finansiellt netto -1 836 2 107 -1 883 4 151 159 1 050
Resultat före skatt 154 085 147 095 134 353 160 117 129 603 123 453
Skatt på periodens resultat -11 674 -13 236 -10 369 -10 174 -10 355 -9 964
Periodens resultat 142 411 133 859 123 984 149 943 119 248 113 489
Rapport över resultat och totalresultat - Koncernen
Periodens resultat 142 411 133 859 123 984 149 943 119 248 113 489
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter -5 619 4 356 229 -5 968 11 724 8 546
Kassaflödessäkringar 0 0 0
Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat 0 0 0
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -5 619 4 356 229 -5 968 11 724 8 546
Summa totalresultat för året 136 792 138 215 124 213 143 975 130 972 122 035