Nyckeltal
Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019
Intäkter (MSEK) 520,9 572,6 517,5 512,0 443,4 419,4
Intäkter (MEUR) 50,3 53,7 48,5 48,1 41,6 39,5
Rörelseresultat (MSEK) 204,0 193,5 119,1 160,6 112,0 130,0
Rörelsemarginal (procent) 39,2 33,8 23,0 31,4 25,3 31,0
EBITDA-marginal (procent) 59,4 52,3 44,2 51,0 44,3 48,0
Tillväxt i SEK jmf med fg år (procent) 17,5 36,5 23,8 10,0 -1,3 -4,1
Tillväxt i EUR jmf med fg år (procent) 21,1 36,0 20,9 6,6 -3,6 -6,6
             
Tillväxt i SEK jmf med fg kvartal (procent) -9,0 10,6 1,1 15,5 5,7 0,3
Tillväxt i EUR jmf med fg kvartal (procent) -6,3 10,7 0,9 15,6 5,2 -1,6
Likvida medel (exklusive medel hållna för licenstagares räkning) 337,3 254,3 266,8 265,5 300,2 193,0
Medel hållna för licenstagares räkning 130,4 107,3 82,9 51,1 118,1 97,8
Räntebärande nettoskuld 1 939,5 2 157,7 2 295,5 2 418,1 2 465,0 65,2
Soliditet (procent) 28,1 23,7 22,1 23,0 18,2 47,7
Avkastning på eget kapital (procent) - rullande 12 mån 46,2 40,2 47,4 49,8 52,6 60,7
Nettoskuldsättningsgrad (gånger) 1,8 2,4 2,4 2,5 3,2 -0,3
Resultat per aktie efter utspädning (1) 0,68 0,36 0,34 0,47 0,32 0,50
Eget kapital per aktie (SEK) (1) 4,40 3,74 3,93 4,00 3,19 2,68
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie (SEK) (1) 1,15 1,31 0,86 0,42 0,42 0,94
Genomsnittligt antal anställda 886 895 883 858 746 730
             
             
             
(1) Justerat för split 6:1 som skedde i maj 2016.